Gå till innehåll

Direktionens protokoll 12 april 2023

Protokoll från direktionens sammanträde den 12 april 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan, kl 13.00—14.00

Beslutande:

Robert Larsson (KD) tjg.ersättare

Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M)

Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Kent Hamacek (VIP)

Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstgörande:

Kent Lodesjö (S)

Conny Törnkrantz (SD)

Rickard Andersson (SD)

Torbjörn Ekelund (L)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avdelningschef Livsmedel o åldersbegränsade varor

Anna Andresen, kommunalråd, Klippans kommun

Elin Luckman, 1e vice ordf KS, Klippans kommun

Tomas Rikse, kommunchef, Klippans kommun

Jan Enberg, ekonomichef, Klippans kommun

Ronny Nilsson, kommunalråd, Perstorps kommun

Elin Ask, kommunchef, Perstorps kommun

Teddy Nilsson, Kommunalråd, Svalövs kommun

Stefan Larsson, kommunchef, Svalövs kommun

Niclas Bengtsson, kommunalråd, Örkelljunga kommun

Utses att justera:

Kent Hamacek (VIP)

Justeringens plats:

Digital justering torsdag den 13 april 16.00.

Sekreterare:

Suzanne Eckerström

Ordförande:

Theresa Rosbäck

Justerare:

Kent Hamacek

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2023-04-12

Datum då anslaget sätts upp: 2023-04-17

Datum då anslaget tas ner: 2023-05-08

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Kent Hamacek (VIP) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras digitalt torsdag den 13 april 2023 kl 16.00.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner årsredovisningen för år 2022 som översändes till revisionen för granskning och till medlemskommunerna för kännedom, efter redaktionell ändring i förordet till årsredovisningen.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund har under året fortsatt att fokusera på verksamhetsutveckling och effektivi­sering. Det gäller frågor kring efterdebitering av avgifter, kundnöjdhet och hantering av tillsynsskuld. Samtidigt har miljöförbundet under flera år på­verk­ats av osäkerheten kring vilka kommuner som ska vara medlemmar framöver. Vilket åsamkat förbundet omfattande kostnader och även inverkat på arbetsmiljön samt möjligheten att vara en attraktiv arbets­givare, behålla och rekrytera personal.

 • Det finansiella målet, att förbundet ska ha ett överskott på 1,5 % av omsättningen, har uppnåtts. Resultatet hamnar på ett överskott på 1 862 tkr.
 • Året 2022 visade sig vara ett bra tillsynsår för livs­med­els­­gruppen. Året började med en mycket kraftigt re­du­ce­rad planering där endast en tredjedel av den planerade kontrollen skulle genomföras vilket var 103 verksam­heter som skulle få kontroll. Redan vid halvårsskiftet hade gruppen kommit långt över planen för 2022 och bara tuffade på. När året summeras så har livsmedel och dricksvatten besökt 284 verk­samheter i sin kontroll vil­ket liknar väldigt mycket ett normalår och inte det kraft­igt reducerade år som planerats.
 • Livsmedelstillsynen har under året genomfört kon­troll av allergener hos restauranger, pizzerior, gatu­kök och 75 verksamheter besöktes. Av dessa hade 45 verksamheter avvikelser gällande allergener, detta visar på att kunskapsbristen är stor och att det finns en risk för människor att få i sig allergener. Detta ser miljöförbundet som all­varligt och kommer arbeta vidare med för att våra verksamheter ska för­bättra sina kunskaper gällande allergener. Natio­nellt håller det på att skrivas en rapport om resultatet av det operativa målet och kontrollen av allergener.
 • Livsmedelskontrollen på industrier gjort att miljö­förbundet har fått ta flera svåra beslut mot olika verksamheter då livsmedelslagstiftningen inte har uppfyllts. På en industri fick miljöförbundet för­bjuda en produkt på grund av en otillåten ingående ingrediens. På en annan industri fick miljöförbundet förbjuda om-märkning av livs­medel då verksamheten ändrat datum till ett senare bäst före datum vilket är en mycket allvarlig avvikelse.
 • Under hösten har livsmedelsgruppen börjat med ut­skick av nyhetsbrev till alla registrerade livs­med­els­verksamheter. Planen är att skicka ut ett nyhetsbrev varje kvartal. Nyhetsbreven ska inne­hålla nyheter i lagstiftning och kontrollområden, tips om områden som kan beröra livsmedelsverksamheter samt in­for­mation från exempel energi- och klimatrådgivaren. Nyhetsbreven är ett sätt att öka kontakten till våra livsmedelsverksamheter.
 • Nytt i kontrollen, inom försäljningstillsynen (bland annat tobak), för 2022 är att miljöför­bund­et har tagit fram en pärm till alla verksamheter med förslag på inne­hållsförteck­ning. Pärm­en delas ut på inspektion­en. I pärmen kan företagaren samla alla dokument som rör miljöförbundet med regi­stre­ring, tillstånd, egenkontrollprogram, kontroll­rapp­­orter med mera. Detta är en service miljöförbundet vill ge verksamheterna för att verksamheten på ett en­klare sätt ska kunna ta fram de dokument miljö­förbundet vill titta på vid en kontroll. Miljöför­bundet kommer vid kontroller fortsättningsvis kunna efterfråga pärmen för att se om verk­sam­heterna använder den och för att verksam­heter­na och dess personal ska kunna visa upp rätt doku­mentation.
 • Tillsyn på rökfria miljöer inom hälsoskydds­till­synen har ty­värr behövts prioriteras bort 2022 till följd av resursbrist.
 • Även tillsyn av rökfria miljöer i ser­ve­rings­lokaler har för 2022 prioriterats bort i den planerade livs­medels­kontrollen på grund av personalresursbrist.
 • Tillsynen av hyresfastigheter i Svalöv har visat att det generellt råder ett gott boende­klimat och att de boende över lag var nöjda med sin bo­ende­­­situation och hyresvärd. Vid tillsyn av de privatägda hyresfastigheterna noterade vi att det i många fall inte hade gjorts någon radon­mät­ning. Vid revision­erna med fastighetsägarna fick ansvar­iga redogöra för hur skötsel och un­derhåll utförs och hur egenkontroll sköts, i vissa fall saknades dokumentation som visade på ut­förda åtgärder och uppföljning.
 • Bristande personalresurser har kraft­igt begränsat vår lantbrukstillsyn under första halvåret 2022. Detta leder även till att ABP-tillsynen (med mål att hindra smitt­sprid­ning från djur till livsmedel) kraftigt be­gränsats. Men det som ändå fram­kommit av vår tillsyn är att lantbrukarna har haft en god hantering av döda djur, både vad gäller förvaring och hämtning.
 • På de små enskilda vattenverken har kontrollen fo­ku­serat på att verifiera de fastställ­da provtag­nings­programmen och de analysresultat för de prover som verksamheterna tagit. Kontrollen visar på att många verksamheter inte följer sina provtagnings­pro­gram samt att verksamheterna inte utför åt­gärder för att avhjälpa de brister som analys­resultaten visar av dricksvattnet när det är tjänligt med anmärkning.
 • Vi ser en fortsatt klar trend att de som vet att deras avlopps­anläggning är undermålig ansöker om att inrätta en ny an­läggning redan när vi skickar ut information om att tillsyn kommer utföras. Detta är vanligt i kommuner vi har haft mycket tillsyn i efter­som vetskapen om att vi kommer utföra tillsyn sprids inom kommunen.
 • Inkommande rådgivning till Energi- och klimat­rådgivningen har under året har ökat med unge­fär 100 % jämfört med 2021. En kraftig upp­gång märktes efter sommaren. Sol­celler och värmepumpar är fortfarande de stör­sta frågorna. Nytt är att det nu även kommer fråg­or om att byta ut gaspannor och att fler un­dersöker möj­lig­heter att an­sluta sig till fjärr­värme. De höga energipriserna ha ökat incita­menten för att genom­föra energibesparande åt­gärder, såväl för företag och föreningar som privatper­soner.
 • Inom administrationen har tillsammans med hand­läggarna genomförts ett gediget arbete gällande ut­veck­ling med tidpostregistrering. Arbetet är en för­beredelse inför övergång till efterdebitering gällande livsmedelstillsyn 2023.

Sammanfattningsvis har miljöförbundet varit starkt utmanad av underskottet på personal­re­surser och det korta varslet var­med Bjuv lämnade förbundet vilket påverkat myn­dighetens kapacitet och har avgörande betydel­se för verk­sam­hetens resultat. Det positiva ekonomiska resultatet erhållits år 2022, har uppstått då förbundet på grund av osäkerheten kring Bjuv haft obalans mellan tillsynsuppdraget och tillgängliga personalresurser. Planerad tillsyn har påverkats, jämfört med ett normal­år. Även möjligheten att samverka med andra myn­digheter till exempel polis, tull och skatteverk reduceras.

Genom minskad tillsyn förlorade också myndigheten möjlighet att få kunskap om miss­förhållanden och möjlighet att ställa krav på åtgärder. Detta har ökat risken för människors hälsa eller att de blivit lurade, att gifter nått miljön och att förbjuden för­säljning genomförts.

Bilagor

Årsredovisning 2022 med bilagor.

Expediering

Beslutet skickas till: Revisorerna för Söderåsens miljöförbund samt till medlemskommunerna.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Miljöchef Charlotte Leander informerar om att en avvecklings- och effektiviseringsplan för att nå en ekonomi i balans, kommer att presenteras på nästa direktionsmöte.
 • Ordförande Theresa Rosbäck gör ett medskick till medlemskommunerna att de ska vara medvetna om att förbundet får en del frågor från miljöförvaltningen i Bjuv.
 • Miljöchef Charlotte Leander informerade om att två personer får sommarjobb på förbundet i ett projekt för kontrollköp av tobak, under sommaren 2023.
 • Ordförande Theresa Rosbäck lyfte också att man från medlemskommunerna måste vara medvetna om att de OH-kostnader som tidigare delades på fem nu ska delas på fyra kommuner – vilket kommer att slå igenom i ekonomin.
 • En protokollsanteckning inlämnades från Klippans kommun, Robert Larsson (KD), protokollsanteckningen redovisas som bilaga.

Bilaga

Protokollsanteckning daterad 12/4 2023.

Protokollsanteckning Söderåsens miljöförbund

Som medlemskommun upplevs det inte som att man lyssnar in bugskapet vi ger vid våra möten. Där av vill jag lämna en protokollsanteckning.

Klippans kommuns tydliga besked till Söderåsens Miljöförbund är:

 1. Söderåsens miljöförbund ska avveckla erforderligt antal medarbetare så snart det går, senast hösten 2023.
 2. Söderåsens miljöförbund ska införa ett omedelbart anställningsstopp.

Detta för att minimera och ta ansvar för omställningskostnaderna i samband med Bjuvs utträde, vilket varit kända en länge tid. Att invänta och hoppas på nya arbetsuppgifter i frågan kring alkoholtillstånd är inte att ta ansvar och hushålla med sin buget.

Anna Andresen, Kommunalråd, Klippans kommun, 12 april 2023.

Upptagen som egen, Robert Larsson, 12 april 2023.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023