Gå till innehåll

Direktionens protokoll 21 mars 2023

Protokoll från direktionens sammanträde den 21 mars 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan

Beslutande:

Åsa Edvardsson (-) vice ordf. t o m § 22

Torbjörn Ekelund (L) tjg.ers

Tonny Svensson (M) t o m § 19 §§ 16-20 och §§ 22-26

Kent Hamacek (VIP)

Conny Thörnkrantz (SD) tjg,

Kerstin Gustafsson-Andersson (C) ers. § 21

Agneta Sörensson (M)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstegörande;

Valter Titusson (S)

Gunnar Edvardsson (KD)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Kenneth Kallin, avdelningschef Miljö- och hälsoskydd

Ola Öberg, avdelningschef Mark & Vatten

Lars-Olof Strand, miljöinspektör § 21

Jim Nilsson, livsmedelsinspektör § 22

Filip Andersson, miljöinspektör § 24

Utses att justera:

Kerstin Gustafsson-Andersson C

Justeringens plats:

Digital justering: Måndag den 3 april 2023

Sekreterare:

Suzanne Eckerström

Ordförande:

Theresa Rosbäck

Justerare:

Kerstin Gustafsson-Andersson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2023-03-21

Datum då anslaget sätts upp: 2023-04-03

Datum då anslaget tas ner: 2023-04-24

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Kerstin Gustafsson-Andersson ( C ) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras digitalt 2023-04-03.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att i bokslutet avsätta 3,44 mkr för personalavveck­lings­kost­nader under år 2023, som uppstår då Bjuvs kommun lämnat samarbetet inom miljö­för­bund­et den 31 december 2022.

Direktionen godkänner årsredovisningen för år 2022 som översändes till revisionen för granskning och till medlemskommunerna för kännedom.

Förvaltningen uppdras att undersöka möjligheterna att justera balanskravet med avsättningen för personalavvecklingskostnader. Om detta är möjligt anses detta vara en redaktionell ändring.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund har under året fortsatt att fokusera på verksamhetsutveckling och effektivi­sering. Det gäller frågor kring efterdebitering av avgifter, kundnöjdhet och hantering av tillsynsskuld. Samtidigt har miljöförbundet under flera år på­verk­ats av osäkerheten kring vilka kommuner som ska vara medlemmar framöver. Vilket inverkat på arbetsmiljön samt möjligheten att vara en attraktiv arbetsgivare, behålla och rekrytera personal.

 • Det finansiella målet, att förbundet ska ha ett överskott på 1,5 % av omsättningen, har inte uppnåtts. Resultatet hamnar på ett underskott på 1 582 tkr.
 • Det negativa resultatet är en konsekvens av att Bjuvs kommun har lämnat samarbetet inom miljö­för­bund­et den 31 december 2022. I bokslut för år 2022 har avsatts 3,44 mkr för personalavveck­lings­kost­nader motsvarande ca 5 heltidstjänster under år 2023.
 • Året 2022 visade sig vara ett bra tillsynsår för livs­med­els­­gruppen. Året började med en mycket kraftigt re­du­ce­rad planering där endast en tredjedel av den planerade kontrollen skulle genomföras vilket var 103 verksam­heter som skulle få kontroll. Redan vid halvårsskiftet hade gruppen kommit långt över planen för 2022 och bara tuffade på. När året summeras så har livsmedel och dricksvatten besökt 284 verk­samheter i sin kontroll vil­ket liknar väldigt mycket ett normalår och inte det kraft­igt reducerade år som planerats.
 • Livsmedelstillsynen har under året genomfört kon­troll av allergener hos restauranger, pizzerior, gatu­kök och 75 verksamheter besöktes. Av dessa hade 45 verksamheter avvikelser gällande allergener, detta visar på att kunskapsbristen är stor och att det finns en risk för människor att få i sig allergener. Detta ser miljöförbundet som all­varligt och kommer arbeta vidare med för att våra verksamheter ska för­bättra sina kunskaper gällande allergener. Natio­nellt håller det på att skrivas en rapport om resultatet av det operativa målet och kontrollen av allergener.
 • Livsmedelskontrollen på industrier gjort att miljö­förbundet har fått ta flera svåra beslut mot olika verksamheter då livsmedelslagstiftningen inte har uppfyllts. På en industri fick miljöförbundet för­bjuda en produkt på grund av en otillåten ingående ingrediens. På en annan industri fick miljöförbundet förbjuda ommärkning av livs­medel då verksamheten ändrat datum till ett senare bäst före datum vilket är en mycket allvarlig avvikelse.
 • Under hösten har livsmedelsgruppen börjat med ut­skick av nyhetsbrev till alla registrerade livs­med­els­verksamheter. Planen är att skicka ut ett nyhetsbrev varje kvartal. Nyhetsbreven ska inne­hålla nyheter i lagstiftning och kontrollområden, tips om områden som kan beröra livsmedelsverksamheter samt in­for­mation från exempel energi- och klimatrådgivaren. Nyhetsbreven är ett sätt att öka kontakten till våra livsmedelsverksamheter.
 • Nytt i kontrollen, inom försäljningstillsynen (bl.a. tobak), för 2022 är att miljöför­bund­et har tagit fram en pärm till alla verksamheter med förslag på inne­hållsförteck­ning. Pärm­en delas ut på inspektion­en. I pärmen kan företagaren samla alla dokument som rör miljöförbundet med regi­stre­ring, tillstånd, egenkontrollprogram, kontroll­rapp­­orter med mera. Detta är en service miljöförbundet vill ge verksamheterna för att verksamheten på ett en­klare sätt ska kunna ta fram de dokument miljö­förbundet vill titta på vid en kontroll. Miljöför­bundet kommer vid kontroller fortsättningsvis kunna efterfråga pärmen för att se om verk­sam­heterna använder den och för att verksam­heter­na och dess personal ska kunna visa upp rätt doku­mentation.
 • Tillsyn på rökfria miljöer inom hälsoskydds­till­synen har ty­värr behövts prioriteras bort 2022 till följd av resursbrist
 • Även tillsyn av rökfria miljöer i ser­ve­rings­lokaler har för 2022 prioriterats bort i den planerade livs­medels­kontrollen på grund av personalresursbrist.
 • Tillsynen av hyresfastigheter i Svalöv har visat att det generellt råder ett gott boende­klimat och att de boende över lag var nöjda med sin bo­ende­­­situation och hyresvärd. Vid tillsyn av de privatägda hyresfastigheterna noterade vi att det i många fall inte hade gjorts någon radon­mät­ning. Vid revision­erna med fastighetsägarna fick ansvar­iga redogöra för hur skötsel och un­derhåll utförs och hur egenkontroll sköts, i vissa fall saknades dokumentation som visade på ut­förda åtgärder och uppföljning.
 • Bristande personalresurser har kraft­igt begränsat vår lantbrukstillsyn under första halvåret 2022. Detta leder även till att ABP-tillsynen (med mål att hindra smitt­sprid­ning från djur till livsmedel) kraftigt be­gränsats. Men det som ändå fram­kommit av vår tillsyn är att lantbrukarna har haft en god hantering av döda djur, både vad gäller förvaring och hämtning.
 • På de små enskilda vattenverken har kontrollen fo­ku­serat på att verifiera de fastställ­da provtag­nings­programmen och de analysresultat för de prover som verksamheterna tagit. Kontrollen visar på att många verksamheter inte följer sina provtagnings­pro­gram samt att verksamheterna inte utför åt­gärder för att avhjälpa de brister som analys­resultaten visar av dricksvattnet när det är tjänligt med anmärkning.
 • Vi ser en fortsatt klar trend att de som vet att deras avlopps­anläggning är undermålig ansöker om att inrätta en ny an­läggning redan när vi skickar ut information om att tillsyn kommer utföras. Detta är vanligt i kommuner vi har haft mycket tillsyn i efter­som vetskapen om att vi kommer utföra tillsyn sprids inom kommunen.
 • Inkommande rådgivning till Energi- och klimat­rådgivningen har under året har ökat med unge­fär 100 % jämfört med 2021. En kraftig upp­gång märktes efter sommaren. Sol­celler och värmepumpar är fortfarande de stör­sta frågorna. Nytt är att det nu även kommer fråg­or om att byta ut gaspannor och att fler un­dersöker möj­lig­heter att an­sluta sig till fjärr­värme. De höga energipriserna ha ökat incita­menten för att ge­nom­föra energibesparande åt­gärder, såväl för företag och föreningar som privatper­soner.
 • Inom administrationen har tillsammans med hand­läggarna genomförts ett gediget arbete gällande ut­veck­ling med tidpostregistrering. Arbetet är en för­beredelse inför övergång till efterdebitering gällande livsmedelstillsyn 2023.

Sammanfattningsvis har miljöförbundet varit starkt utmanad av underskottet på personal­re­surser och det korta varslet var­med Bjuv lämnade förbundet vilket påverkat myn­dighetens kapacitet och har avgörande betydel­se för verk­sam­hetens resultat.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10

Expediering

Beslutet skickas till: Revisorerna för Söderåsens miljöförbund samt till medlemskommunerna.

Bilagor:

Årsredovisning 2022 med bilagor.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa tilläggsbudget 2023 och flerårsplan. Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsplan. Direktionen antog budget för 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71. Samtidigt har Bjuvs kommun valt att lämna miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och en tilläggsbudget behöver fastställas.

Övergripande mål för 2023

 • Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll
 • Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande
 • Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

Mål för personal 2023

 • Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.
 • Alla medarbetare skall ges möjlighet till utveckling.

Finansiellt mål 2023

 • Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning.
 • Överskottmål på 1,5% av omsättningen.

Budgetram 2023

 • Budgetram för 2023 beräknas på en omsättning av 24,2 mkr.
 • Ökad K-faktor med 6,0% (beräknad PKV index 2023)
 • Medlemsbidrag med 162 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
 • 6,0 % index taxeökning 1 076kr (MB) / 1 332 kr (Livs)

Bakgrund

Under hösten 2021 hade miljöförbundet stora personalavgångar. Samtidigt kunde miljöför­bundet inte rekrytera personal då det finns en förväntan från med­lems­kom­munerna att miljö­för­bundet inte rekryterar personal i avvaktan på beslut om Bjuvs kommuns eventuella utträde ur kommunalförbundet. Detta resulterade i att det under hösten 2021 uppstått brist på personalresurser och att miljöförbundet inte kunde utföra all tillsyn och kontroll som planerats för år 2021 och återta all tillsyns­skuld från år 2020. Bristen på personalresurser har också påverkat planering och prioritering av verksamheten inför år 2022 med en betydande reducering, jämfört med ett normalår, av planerad tillsyn (både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet).

Under våren 2022 bedömde miljöförbundet situationen som ohållbar och påbörjade rekrytering för att återställa personalresurserna. Vid vårens medlemssamråd var med­lemskommunerna av samma mening. Miljöförbundet erfor dock stora utmaningar att rekrytera kompetent personal, då det finns brist på utbildade miljöinspektörer. Med tanke på uppsägningstider hos rekryterad personal, var det först i slutet av 2022 som effekterna av rekryteringsarbetet fick fullt genomslag och miljöförbundets personal­styrka var fulltalig. Samtidigt fick miljöförbundet den 5 december 2022 besked från övriga medlemskommuner, om att Bjuvs kommun skulle lämna miljöförbundet per den 31 december 2022.

I bokslut för 2022 har avsatts 3,44 mkr för personalavvecklingskostnader mot­svar­ande 5 heltidstjänster under 2023. Under rådande förutsättningar kommer förbundet att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2023 (+573 jämfört målet +382 tkr).

Nuläge

Den osäkerheten som rått under två och ett halvt år kring Bjuvs utträde har medfört stora påfrestningar på miljöförbundet. Detta har utmynnat i hög personalomsättning, anställningsstopp, personalresursbrist, effektbortfall, kraftiga nedprioriteringar i verk­samheten och stora utmaningar vid nyrekrytering. Därtill ett definitivt besked om ut­trädet som sedan kom med mycket kort varsel, vilket ånyo krävde omprioriteringar i verk­samheten.

Nu behöver miljöförbundet en stabil och långsiktig plan för att komma i balans och få arbetsro. Myndigheten har också ett behov av att återta eftersatt tillsyn genom att dra nytta av den personal som finns på plats samtidigt som organisationen succesivt anpassas till de nya förutsättningarna.

Genom den normalt förekommande personalomsättningen räknar miljöförbundet att minska sin personalstyrka (inkl chefsuppdraget) från ca 28 årsarbetskrafter till ca 23 årsarbetskrafter inom ett till två år. Samtidigt kommer minskade personalkostnader inte att fullt ut kunna kompensera intäktsbortfallet från Bjuv, då många OH-kost­nad­er inte påverkas alls eller endast i mindre omfattning. Även på några års sikt kan intäkter behöver kompenseras om framtida budgeterar ska balanseras.

Åtgärder 2023

Den sammantagna personalresursbristen, på 3-4 årsarbetskrafter, som funnits under år 2022, har inneburit att både avgiftsfinansierad men främst skattefinansierad tillsyn har fått stå tillbaka under 2022.

I och med att Bjuv lämnar samarbetet frigörs personalresurser som annars skulle använts för tillsyn inom Bjuvs kommun. Dessa resurser kan under 2023 användas för att bedriva utökad tillsyn på områden som fått stå tillbaka och till utvecklingsarbete. Miljöförbundet kommer under 2023 på uppdrag av Livsmedelsverket att klassa om alla registrerade verksamheter till den nya riskklassningsmodellen (skattefinansierat), därtill genomför förbundet också under 2023 en omfattande digitaliseringssatsning (skattefinansierat).

Bjuvs utträde ur miljöförbundet motsvarar intäktsbortfall på ca 5,5 mkr. Samtidigt har miljöförbundet, genom planering av utökad tillsyn inom områden som fått stå tillbaka, möjlighet till viss intäktsinhämtning. Därtill intäkter i form av avsatt medel från år 2022. Trots bortfallet av Bjuvs del av OH-kostnaderna på ca 1,1 mkr, kommer miljöförbundet med vidtagna åtgärder därmed att kunna nå avkastningskravet under 2023.

Budgetram 2024

 • 3,7 % indexökning av medlemsbidrag, 168 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
 • 3,7 % index taxeökning (1 114 kr (MB) /1 379 kr Livs)

Budgetram 2025

 • 0,7 % indexökning av medlemsbidrag, 171 kr/invånare, ökat invånarantal med 100 personer/kommun.
 • 0,7 % index taxeökning (1 122 kr (MB) /1 389 kr Livs)

För åren 2024 och 2025 är den preliminära bedömningen att miljöförbundet inte utan åtgärder kommer kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen. Resultatet förväntas uppgå till - 635 tkr (945 tkr avvikelse avkastningskravet) för år 2024 och - 808 tkr (1,1 mkr avvikelse från avkastningskravet) för år 2025. Detta främst beroende på reducerade intäkter, då det nu är fyra i stället för fem kommuner som delar på förbundets relativt stabila OH-kostnader.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10

Ärendegång

Torbjörn Ekelund (L) yrkar bifall till beslutet.

Bilaga

Tilläggsbudget 2023

Expediering:

Beslutet skickas till:

Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budgetplanen för 2024 samt översända förslag till mål och budgetplan för år 2024 till medlemskommunerna för samråd.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budgetplan för nästkommande år. Innan beslut ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd.

Budgetplanen är baserad på förslag till intern budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 som antogs av direktionen 2022-12-13 § 71 samt på förslag till tilläggsbudget 2023 och flerårsplan 2024-2025.

Bakgrund

Den osäkerheten som rått under två och ett halvt år kring Bjuvs utträde har medfört stora påfrestningar på miljöförbundet. Detta har utmynnat i hög personalomsättning, anställningsstopp, personalresursbrist, effektbortfall, kraftiga nedprioriteringar i verk-samheten och stora utmaningar vid nyrekrytering. Därtill ett definitivt besked om utträdet som sedan kom med mycket kort varsel (5 december 2022), vilket ånyo krävde omprioriteringar i verksamheten.

Nu behöver miljöförbundet en stabil och långsiktig plan för att komma i balans och få arbetsro. Myndigheten har också ett behov av att återta eftersatt genom att dra nytta av den personal som finns på plats samtidigt som organisationen succesivt anpassas till de nya förutsättningarna.

Genom den normalt förekommande personalomsättningen räknar miljöförbundet att minska sin personalstyrka (inkl chefsuppdraget) från ca 28 årsarbetskrafter till ca 23 årsarbetskrafter inom ett till två år. Samtidigt kommer minskade personalkostnader inte att fullt ut kunna kompensera intäktsbortfallet från Bjuv, då många OH-kostnader inte påverkas alls eller endast i mindre omfattning.

Bjuvs utträde ur miljöförbundet motsvarar intäktsbortfall på ca 5,5 mkr, där bortfallet av Bjuvs del av OH-kostnaderna motsvara ca 1,1 mkr. Detta gör att intäkter behöver kompenseras på något annat sätt om framtida budgeterar ska kunna balanseras.

Ytterligare åtgärder

Möjliga ytterligare åtgärder skulle kunna vara:

 • att acceptera en kostnadsökning i medlemskommunerna motsvarande 10-20kr/invånare och år.
 • att göra en lokalanpassning eller i övrigt sänka kostnaderna
 • eller att man får in nya medlemskommuner.

Miljöförbundet efterfrågar medlemskommunernas återkoppling i frågan.

Utfall rambudget (utan åtgärder)

Förslaget till rambudget beräknas med utgångspunkt i rambudget 2023 och tilläggsbudget 2023. Justeringar kommer att ske i samband med arbetet med detaljbudget, när mer kunskap förhoppningsvis finns tillgängligt.
Utan ytterligare åtgärder kommer miljöförbundet inte att kunna nå avkastningskravet under 2024 (-635 tkr, vilket är en avvikelse på 945 tkr från avkastningskravet).

Övergripande mål för 2024

 • Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll
 • Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande
 • Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

Mål för personal 2024

 • Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.
 • Alla medarbetare skall ges möjlighet till utveckling

Finansiellt mål 2024

 • Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning.
 • Överskottmålet på 1,5% av omsättningen ligger kvar till dess ny förbundsordning antas.

Budgetplan 2024

 • Budgetplan för 2024 beräknas på en omsättning av 20,6 mkr.
 • Ökad K-faktor med 3,7 % (beräknad PKV index 2023)
 • Medlemsbidrag med 168 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-10

Bilaga

Budgetplan 2024

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna.

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund beslutar att förelägga Trafikverket, organisationsnummer 202100-6297 att:

 1. Senast den 23 maj 2023 inkomma med skriftligt åtgärdsförslag och tidsplan avseende de bullerskyddsåtgärder som planeras att göras längs med Söderåsbanan. De fastigheter som omfattas är samtliga längs järnvägssträckan som av Trafikverket betecknas som bandel 924 (Åstorp-Teckomatorp) och 927 (Teckomatorp-Kävlinge) och som ligger inom Svalövs kommun. De berörda fastigheterna har minst en bostadsbebyggelse och bullernivåerna är över riktvärdet för väsentlig ombyggnad.

 2. I åtgärdsförslaget skriftligt redovisa de specifika bullerdämpande åtgärder som avses att utföras för varje fastighet gällande fasadåtgärder, uteplatser och spårnära skärmar.
 3. Senast den 23 maj 2023 inkomma med skriftlig information om beräknad ljudnivå före och efter de bullerskyddsåtgärder som avses i punkt 1-2. Ljudnivån ska redovisas som ekvivalent ljudnivå utomhus (frifält), ekvivalent ljudnivå vid uteplats, maximal ljudnivå vid uteplats och maximal ljudnivå inomhus för respektive fastighet.
 4. Senast den 23 maj 2023 inkomma med skriftlig information om beräknade kostnader för uppförande av planerade bullerskyddsåtgärder enligt punkt 1-2.
 5. Senast den 9 oktober 2023 inkomma med en skriftlig handlingsplan gällande de fastigheter som har minst en bostadsbebyggelse och bullernivåer över riktvärdet för väsentlig ombyggnad, vars fastighetsägare tackat nej eller av annat skäl inte finns med i åtgärdsinventeringen.
  Handlingsplanen ska innehålla möjliga bullerdämpande åtgärder för varje fastighet gällande fasadåtgärder, uteplatser och spårnära skärmar.
  I handlingsplanen ska ljudnivån redovisas på samma sätt som i punkt 3. Beräknade kostnader för uppförande av bullerskyddsåtgärder ska även redovisas.

Punkt 1-5 förenas med ett löpande vite om 100 000 kr för varje påbörjad kalendermånad som begärd dokumentation inte inkommit till Söderåsens miljöförbund.

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 3, 7 §§, 9 kap. 3 §, 26 kap. 9, 14, 19 och 21 §§ miljöbalken (1998:808).

Beskrivning av ärendet

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2018-10-02 § 74 om att Trafikverket skulle genomföra en utredning av bullerskyddsåtgärder för fastigheter vid Lommabanan/Söderåsbanan. Trafikverket överklagade beslutet till länsstyrelsen i Skåne som avslog överklagandet. Trafikverket överklagade beslutet vidare till Mark- och miljödomstolen som 2020-01-30 meddelade att de ändrar länsstyrelsens beslut endast på så sätt att tiden för när den förelagda utredningen ska vara genomförd och inlämnad till Söderåsens miljöförbund bestäms till 12 månader efter det att beslutet om föreläggande har vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i övrigt. Enligt MMD vann domen laga kraft den 20 februari 2020.

Redovisningen som miljöförbundet efterfrågat skulle enligt beslutet inkludera information om samtliga specifika bullerdämpande åtgärder för varje fastighet som beräknas ha ljudnivåer över planeringsfallet väsentlig ombyggnad. Redovisningen skulle även innehålla information om tekniska specifikationer för samtliga åtgärder som exempelvis bullerskärmarnas höjd och längd samt antal fönsterbyten och glasbyten. Det skulle framgå vilka fastigheter som i utredningen bedöms behöva ha gemensamma lösningar i form av bullerskärmar för att uppnå riktvärdena i planeringsfallet väsentlig ombyggnad. Information om beräknad ljudnivå före och efter de bullerskyddsåtgärder som avses i punkt 1 i föreläggandet skulle även redovisas skriftligt. Ljudnivån skulle redovisas som ekvivalent ljudnivå utomhus (frifält), ekvivalent ljudnivå vid uteplats, maximal ljudnivå vid uteplats och maximal ljudnivå inomhus för respektive fastighet. Trafikverket förelades också att skriftligt inkomma med kostnader för uppförande av bullerskyddsåtgärder enligt punkt 1. Det skulle även framgå hur uppskattningen av de materiella kostnaderna för specifika bullerdämpande åtgärder gjorts.

Trafikverket lämnade 2020-06-16 in en redovisning om tillvägagångssätt. De meddelade att ”eftersom uppdraget är av alltför omfattande karaktär för att vara möjligt att utföra inom utsatt tid, vilket framför allt förstås av antalet mantimmar som beräknas behövas för att genomföra inventeringen. Upphandling av bullerutredning samt åtgärdsinventering ska utföras enligt de lagkrav som finns för offentliga upphandlingar vilket skapar ledtider”.

I samma redovisning meddelade Trafikverket att de tagit fram en realistisk tidplan där fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för ett väl genomarbetat slutresultat. Enligt denna tidsplan kommer bullerutredningen vara klar i februari 2021. Resultatet av utredningen kommer att redovisas till kommunerna. Åtgärdsinventeringarna kommer att färdigställas mellan december 2021 och februari 2022. Därefter ska resultatet slutredovisas till kommunerna.

Trafikverket har 2021-02-16 lämnat in en redovisning med bullerkartor, ljudnivå vid fasad, sammanställning av bullerskyddsskärmar, befintliga bullerskyddsskärmar, åtgärdskostnad med mera.

Trafikverket presenterade 2021-05-25 en övergripande tidplan med förslag på nästa steg. Det är 1396 fastigheter som behöver åtgärdsinventeras. Fastigheterna ska inventeras för fasadåtgärder - byte av fönster, ventiler m.m. De ska också inventeras för lokal skärm och placering och skick på befintlig uteplats identifieras.

Trafikverket avser också att föreslå vilka som ska erbjudas lokal skärm m.m. Den övergripande tidplanen var att inventera fastigheter mellan 28 april 2021 – 18 januari 2022. Därefter skulle en redovisning presenteras för kommunerna i februari/mars 2022.

Vi (en av de fem miljöförvaltningarna längs sträckan har skött kontakterna) har vid flera tillfällen försökt nå Trafikverket men inte erhållit något svar om när slutredovisningen planeras att lämnas in. Bland annat har e-post skickats den 27 april, 9 maj, 10 maj och 15 juni 2022.

Den 17 maj 2022 meddelade Jonas Gisslen på telefon att åtgärdsinventeringen är klar. De har internt haft en del diskussioner kring spårnära skärmar som dragit ut på tiden. Inom de närmsta veckorna ska Jonas boka in ett möte för att presentera allt innan sommaren.

Den 14 september kommunicerades ett förslag till beslut om att Trafikverket skulle lämna in slutredovisning gällande bullerskyddsåtgärder då miljöförbundet inte fått ta del av informationen som utlovat.

Den 6 oktober inkom Trafikverket med yttrande över förslag till beslut. Samma dag hade Trafikverkets projektledare översänt underlag och framfört att Trafikverket kommer kalla alla berörda kommuner till ett möte för presentation av underlaget och för dialog om det fortsatta arbetet. Föreläggandet enligt förslag till beslut ansågs därför inte vara nödvändigt.

Den 7 december presenterades underlaget av Trafikverkets projektledare. Trafikverkets ambition är att genomföra åtgärderna under minst en femårsperiod samt att ta fram en plan för detta under våren 2023. Uppskattningsvis kommer byggstart ske som tidigast 2024 enligt uppgift. Trafikverket behöver identifiera vilka skärmar som framgår av underlaget som kräver järnvägsplan. Vart och vilka åtgärder som kommer att genomföras kan skilja sig från det som redovisats. Vissa uppgifter, så som kostnad för uteplatser, saknas i redovisningen.

Skäl för beslutet

Trafikverket har, efter Söderåsens miljöförbunds beslut och Mark- och miljööverdomstolens fastställande, utrett och redovisat bullerdämpande åtgärder för de fastigheter längs med järnvägen i Svalövs kommun som enligt Trafikverkets bullerberäkning beräknas ha ljudnivåer över riktvärdena för planeringsfallet väsentlig ombyggnad. I redovisningen framgår en beräknad kostnad för genomförandet. Enligt Trafikverket är ambitionen att genomföra åtgärderna under minst en fem-årsperiod och att en åtgärdsplan kommer att tas fram under våren 2023. Vart och vilka åtgärder som faktiskt kommer att genomföras uppges kunna skilja sig från det som redovisats under 2022.

Den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöförbundet bedömer därför att åtgärdsförslag för varje aktuell fastighet avseende fasadnära åtgärder, uteplats och spårnära skärm som Trafikverket avser att faktiskt utföra behöver redovisas snarast. Detta för att miljöförbundet ska få tillräckligt underlag för att kunna bedöma om Trafikverkets förslag på åtgärder kommer vara tillräckliga så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.

För att miljöförbundet ska kunna bedöma om åtgärderna kommer utföras inom rimlig tidsram behöver en tidsplan för åtgärdsförslagen redovisas.

Enligt samma skäl som ovan anser miljöförbundet att det är av vikt att även uppgifter om fastigheter vars fastighetsägare tackat nej eller av annat skäl inte finns med i åtgärdsinventeringen men har bullernivåer över riktvärdet för väsentlig ombyggnad ska redovisas i en handlingsplan. Söderåsens miljöförbund anser att Trafikverket även för dessa fastigheter har ett ansvar för att bullernivåerna inte riskerar att utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite. Enligt lagen (1985:206) om viten ska vitet bestämmas till belopp som med hänsyn till adressatens ekonomiska förhållanden kan antas förmå denne att följa beslutet om förbud. I motiven till miljöbalken rekommenderas en ökad användning av vitesförelägganden för att effektivisera tillsynsverksamheten. Trafikverket har först efter mer än 580 dagar efter lagakraftvunnen dom i ärendet inkommit med slutredovisning av resultat från åtgärdsinventeringen.

Detta efter att miljöförbundet tillsammans med övriga kommuner längs järnvägssträckan upprepade gånger uppmanat Trafikverket att inkomma med uppgifterna och därefter kommunicerats ett förslag till beslut med löpande vite. Trafikverket har under hösten 2022 uppgett att en åtgärdsplan kommer tas fram under våren 2023. Med hänvisning till tidigare förseningar och bristande återkoppling anser miljöförbundet att det finns tillräckliga skäl till att använda vite i detta fall. Med beaktande av detta och vikten av att erforderliga uppgifter inkommer så snart som möjligt anser miljöförbundet att vitesbeloppet på 100 000 kr är skäligt.

Söderåsens miljöförbund bedömer att kostnaderna som detta föreläggande innebär för verksamheten inte är orimliga i förhållande till nyttan som det medför.

Ärendegång:

Torbjörn Ekelund (L) anmälde jäv och Conny Thörnkrantz (SD) trädde in som tjänstgörande ersättare i denna paragraf.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto till: Trafikverket

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund antar förslag till kontrollplan för livsmedel 2023–2025.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund är ansvarig kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen i kommunerna Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga.

Myndigheter som ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel ska upprätta en kontrollplan som omfattar de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver samt kompetens och bemanning för kontrollen. Inriktningen på verksamheten ska framgå samt eventuella prioriteringar. Det ska även finnas en beskrivning av hur planen följs upp och hur verksamheten utvärderas.

Kontrollplanen beskriver hur Söderåsens miljöförbund ska bedriva livsmedelskontrollen under 2023 till 2025.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-06

Bilaga

Kontrollplan för livsmedel 2023–2025

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att skicka frågan om ansvar för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen till Klippans kommun, Svalövs kommun, Perstorps kommun och Örkelljunga kommun.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att miljöförbundet tidigare har fått förfrågan om att ta över handläggning och tillsyn av alkohollagen vill miljöförbundet gå ut till alla kommuner för att se över intresset. I miljöförbundet finns det kompetens och resurser att använda för handläggning och tillsyn av Alkohollagen. Miljöförbundet vet att det kan vara svårt att upprätthålla kompetens, handläggning och tillsyn för en person som endast delvis arbetar med Alkohollagen och vill därför erbjuda kommunerna att ta över denna tillsyn.

Idag sker redan handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt folkölsförsäljning i detaljhandeln enligt alkohollagen hos miljöförbundet. Tobakslagstiftningen bygger på alkohollagen i dess tillståndsprocess och tillsyn. Det finns goda förutsättningar för en likartad kontroll i kommunerna om miljöförbundet tar över ansvaret och det beslutas om en gemensam taxa. Alkoholtillsynen sker gärna i samverkan med miljöförbundets kontroll av livsmedel samt även ibland med hälsoskydd gällande buller vilket då kan planeras och utföras vilket underlättar om tillsynen ligger hos miljöförbundet.

Söderåsens miljöförbund frågar genom denna skrivelse om intresset av att ta över kommunens handläggning och tillsyn enligt alkohollagen. Ansvaret för tillståndsprövning och tillsyn i kommunerna utgör en väldigt liten del av en årsarbetskraft för varje kommun. Tillsynen kan i kommunen bli bortprioriterad och det är svårt för en person som handlägger få tillstånd per år att upprätthålla kompetens samt komma ut på oanmäld tillsyn. Om man samlar handläggning och tillsyn hos miljöförbundet ger det personalen och organisationen en styrka i kompetens och i sitt myndighetsutövande. Det gör organisationen mindre sårbar för personalbortfall vid t.ex. sjukdom.

Idag sköter Perstorps kommun och Svalövs kommun sin handläggning och alkoholtillsyn själv.

Perstorp har tidigare köpt tjänsten av Hässleholm. Klippans kommun och Örkelljungas kommun köper tjänsten av Ängelholms kommun. Örkelljungas och Klippans avtal löper ett år i taget.

Miljöförbundet har idag tillsyn över försäljning av folköl i detaljhandeln enligt alkohollagen. När det gäller tillsynen av folköl i serveringslokaler så sker detta av alkoholhandläggarna i Perstorps och Svalövs kommun. När det kommer till tillsynen av folköl i serveringslokaler i Klippan och Örkelljunga så har detta fallit mellan stolarna då varken miljöförbundet eller Ängelholms kommun har fått det tillsynsansvaret.

Söderåsens miljöförbund har möjlighet att ta över tillsynsansvaret för kommunerna om minst två kommuner lämnar över tillsynen samt kommer överens om att en gemensam taxa ska gälla. Taxan kommer baseras på underlag från taxorna för nordvästra Skånes kommuner för att få en likvärdig i området Familjen Helsingborg.

Handläggning och tillsyn kommer att finansieras genom avgifter. Miljöförbundet kommer återkomma med ett förslag avseende taxa efter att kommunerna tagit beslut om var tillsynsansvaret ska ligga. Timtaxan kommer att följa nuvarande taxor för bland annat tobak och e-cigaretter.

Söderåsens miljöförbund föreslår att kommunen svarar senast den 30 juni 2023 om det finns intresse av att lämna över handläggning och tillsyn över alkohollagen till Söderåsens miljöförbund. Önskar kommunen detta kan även beslut om tillsynsansvar fattas direkt i kommunfullmäktige.

Ärendegång:

Torbjörn Ekelund (L) yrkar på bifall till beslutet samt gör ett medskick om att förlänga datumet för sista svarsdatum till den 30 juni 2023, detta godtogs av samtliga.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-03

Expediering

Beslutet skickas till medlemskommunerna.

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Miljöförbundets nya hemsida förevisades av miljöinspektör och hemsidesansvarig Filip Anderson.
 • Direktionen fick även en visning om hur digital signering fungerar.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2023-02-01—2023-03-10

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen delas ut till direktionens ledamöter och ersättare.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023