Gå till innehåll

Direktionens protokoll 29 december 2022

Protokoll från direktionens konstituerande sammanträde den 29 december 2022.

 Söderåsens miljöförbund, 2022-12-29 Kl. 09.00—10.00.

Beslutande:

Åsa Edvardsson (SD)

Tonny Svensson (M)

Conny Törnkrantz (SD) tj.g ersättare

Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson Andersson (C)

Kent Hamacek (VIP)

Theresa Rosbäck (M)

Birgit Svensson (S)

Ej tjänstegörande;

Robert Larsson (KD)

Valter Titusson (S)

Torbjörn Ekelund (L)

Gunnar Edvardsson (KD)

Rickard Andersson (SD)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Ola Öberg, avd.chef Mark & Vatten

Utses att justera:

Theresa Rosbäck (M)

Justeringens plats:

Söderåsens miljöförbund, 2022-12-29 i direkt anslutning till sammanträdet

Sekreterare:

Suzanne Eckerström

Ordförande:

Torbjörn Ekelund

Justerare:

Theresa Rosbäck

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2022-12-29

Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-29

Datum då anslaget tas ner: 2023-01-19

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Konstituerande mötets beslut

Torbjörn Ekelund (L) utses som ordförande för dagens möte.

Konstituerande mötets beslut

Theresa Rosbäck (M) utses att justera dagens protokoll.

Protokollet justeras direkt efter sammanträdet.

Konstituerande mötets beslut

Theresa Rosbäck (M) väljs som ordförande för mandatperioden 2023—2026.

Åsa Edvardsson (SD) väljs som vice ordförande för mandatperioden 2023—2026.

Konstituerande mötets beslut

Sammanträdesdagarna för 2023 godkänns med redaktionell ändring av datumen i maj och december 2023.

Beredningens första sammanträde skall hållas den 24 januari 2023 kl 09.00

Direktionens första sammanträde skall hållas den 7 februari 2023 kl 08.30.

Ärendebeskrivning

Direktionen tog 2022-11-08 § 64 beslut om sammanträdesdatum för 2023, konstituerande mötet bör besluta om ändring av två datum, direktionsmötet i maj ska ändras från 11 maj till 9 maj och direktionsmötet i december ska ändras från den 13 december till den 12 december.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023