Vindkraft

För att sätta upp ett vindkraftverk behöver du ofta bygglov och/eller en miljöprövning. Alla vindkraftverk som ska sättas på byggnader kräver bygglov enligt plan- och bygglagen.

Miljöprövningen görs antingen genom en anmälan till miljöförbundet eller via en tillståndsansökan till länsstyrelsen. Det är vindkraftsanläggningens storlek och placering som avgör vilken prövning som behövs. Miljöförbundet har också ett tillsynsansvar för vindkraftsanläggningar

Anmälningsplikt för medelstora vindkraftsanläggningar

För en medelstor vindkraftsanläggning krävs anmälan enligt miljöbalken. Som medelstor vindkraftsanläggning räknas:

 • Verk där totalhöjden är högre än 50 m (inklusive rotorblad).
   
 • Två eller flera vindkraftverk som står tillsammans.
   
 • Varje nytt vindkraftverk som kommer att stå tillsammans med ett vindkraftverk som redan är i drift.

Tillståndsplikt för större vindkraftsanläggningar

För en stor vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken. Som stor vindkraftsanläggning räknas:

 • Två eller flera vindkraftverk där vart och ett är högre än 150 m (inklusive rotorblad).
   
 • Sju eller fler vindkraftverk där vart och ett av verken är högre än 120 meter (inklusive rotorblad).
   
 • Varje nytt vindkraftverk som tillsammans med redan befintliga verk innebär att tillståndsgränsen i punkt 1 och 2 uppnås.
   
 • Varje verk som sätts upp i en redan tillståndspliktig vindkraftsanläggning.

På webbplatsen Vindlov hittar du information om anmälningar, ansökningar och tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen. Du hittar mer information om vad som gäller i just din kommun under "Länkar" längre ned på sidan.

Inblandade aktörer

Länsstyrelsen

En statlig samordnande myndighet, servicemyndighet och överklagandeinstans som står som garant för att regeringens nationella mål genomförs.

Naturvårdsverket

Regeringens centrala miljömyndighet som ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Arbetet går i första hand ut på att utveckla och förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera.

Energimyndigheten

Har sektorsansvar för vindkraft med ansvar för att bland annat utpeka områden av riksintresse för vindkraft. Den arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser på energiområdet. 

Boverket


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017