Vattenvård

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv på jorden. Men tillgång till rent vatten är ingen självklarhet, inte ens i Sverige fast vi inte har brist på vatten här. För att skydda och bevara vårt vatten krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete.

Vattenvårdande arbete i Sverige bedrivs enligt EU:s ramdirektiv för vatten genom vattenförvaltningsförordningen. Ramdirektivet värnar ett naturligt växt- och djurliv i vatten samt att säkerställa tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion. Vattnet ska förvaltas i avrinningsområden och vattendistrikt efter hur det rör sig naturligt i landskapet och inte efter lands-, läns- eller kommungränser. Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i sitt vattendistrikt. Läs mer på vattenmyndighetens hemsida.

Det övergripande målet för Sveriges vattenförvaltning är att uppnå god vattenstatus i alla Sveriges vatten till år 2021. Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen som uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt.

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Här kan du läsa om statusklassning, miljökvalitetsnormer och miljöövervakning för Sveriges alla vatten.

Vattenkontroller genomförs kontinuerligt i medlemskommunernas vatten av vattendragens vattenråd. Besök VISS eller vattenråden/förbundens hemsidor för att ta del av deras arbete.

 

Länkar

Vattenmyndigheterna

VISS

IVL - Miljödata

Lokala vattenskyddsföreskrifter

Vattenråd

Rönneåns vattenråd

Vegeåns vattendragsförbund

Rååns vattendragsförbund

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté


Sidan uppdaterad: 22 februari 2017