Tvätta bilen miljövänligt

Det finns både bra och dåliga sätt att tvätta bilen på ur miljösynpunkt. Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en biltvätt där tvättvattnet renas. Det sämsta alternativet är att tvätta den på gatan eller garageuppfarten.

I Sverige tvättar vi bilen cirka 30 miljoner gånger per år. En uppskattning av vad tvättvattnet från dessa biltvättar innehåller ser ut så här:

 • 5,5 ton tungmetaller, så som kadmium, bly, krom, nickel och zink
   
 • 5000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax
   
 • 2000 ton olja

Tvättvattnet innehåller mycket föroreningar från den smutsiga bilen, till exempel olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för människor och miljön. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De miljöfarliga ämnena kan till och med skada reningsprocessen.

Hur ska jag göra?

 • Tvätta din bil i en modern biltvättsanläggning antingen i en automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet innan det leds vidare till kommunens avloppsreningsverk. Det bästa alternativet är att välja en miljömärkt biltvätt!
   
 • När du väljer bilvårdsmedel är det viktigt att använda miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och bilvax för att minska på de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet. Dessa är lika effektiva som de gamla produkterna.
   
 • Vaxa bilen för att minska behovet av tvätt.
   

Om mitt tvättvatten rinner ner i en brunn i gatan

Brunnarna på gatan är bara till för regnvatten, och de finns där för att leda bort vattnet från gatan till närmaste sjö eller vattendrag. Om du tvättar din bil så att tvättvattnet rinner ner i en gatubrunn så kan livet i den sjö eller det vattendrag som tar emot tvättvattnet skadas.

Vid enstaka rengöring av bilen utan tvätt- eller avfettningsmedel kan du ställa dig på en plats där marktäcket är tjockt och har god filtreringsförmåga, till exempel på en gräsmatta eller en grusplan och långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar.

 

Informationsblad

Informationsblad om fordonstvätt

Policy

Policy för fordonstvätt (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017