Olika avloppslösningar

Det är avloppsanläggningens reningsförmåga som avgör om anläggningen lever upp till kraven, inte vilken teknik som används. Idag finns många olika typer av avloppsanläggningar på marknaden och det kan därför vara svårt att välja bland alternativen. Här beskriver vi kortfattat vanliga avloppslösningar.

Slamavskiljare

De flesta avloppsanläggningar kräver en slamavskiljare. Det finns olika typer av slamavskiljare, den vanligaste är troligtvis trekammarbrunnen i betong. I slamavskiljaren sker ingen rening, utan endast avskiljning av större partiklar som toalettpapper, fekalier och fett. Efter slamavskiljaren följer reningen av avloppsvattnet som innehåller smittämnen och näringsämnen.   

Infiltration eller markbädd

Infiltrationer och markbäddar är markbaserade reningar. De anläggs oftast under marknivå men kan behöva läggas upplyfta om grundvatten eller berggrund ligger ytligt.

I en infiltration är den naturliga marken och grundvattnet slutrecipient. Infiltrationer kan behöva kompletteras med extra fosforfällning för att uppnå reningskraven för hög skyddsnivå. En markbädd skiljer sig från en infiltration genom att markbädden alltid byggs upp av tillfört sandmaterial och att det renade avloppsvattnet i en markbädd samlas upp och avleds till ett åkerdike eller vattendrag. Markbäddar behöver alltid kompletteras med extra fosforrening.

Minireningsverk

Ett minireningsverk är en teknisk lösning med aktiv biologisk och kemisk rening. Reningsverken kräver regelbunden skötsel, tillsyn och provtagning. Tänk på att även om det finns ett serviceavtal för driften, är det fastighetsägaren som har ansvar för anläggningens funktion.

Det renade avloppsvattnet från minireningsverket behöver ofta ett efterpoleringssteg för smittämnen före utsläpp. Efterpoleringsstegets utformning är beroende av vilken typ av reningsverk som valts och var utsläppet kommer att ske. Om ett minireningsverk ska installeras vid ett fritidsboende är det viktigt att välja ett reningsverk som även fungerar för den typen av temporärt boende som ger en ojämn belastning på verket.

Sluten tank

En sluten tank är ett helt slutet system för toalettvatten som kan användas då utsläpp av toalettvatten inte kan tillåtas, exempelvis på grund av närhet till badplats. Du får inte koppla BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) till den slutna tanken, utan detta ska renas i en separat anläggning.

För att tömningsintervallen inte ska bli för täta krävs en snålspolande toalett. Volymen för sluten tank för ett hushåll ska uppgå till minst tre kubikmeter.

Torra toaletter

Många väljer att installera torrtoaletter istället för vattentoalett, både i fritidshus och i permanentbostäder. Avfallet hämtas av kommunens renhållare eller så kan du ansöka om att kompostera och använda det på egen tomt för odling. Det krävs inte någon anmälan för att installera en torrtoalett men däremot krävs det en anmälan för att koppla bort en vattentoalett från en befintlig avloppsanläggning.

Den vanliga lösningen för en torrtoalett är att en tät behållare placeras under toalettsitsen och samlar upp latrin, alltså både fekalier och urin. En torrtoalett kan också kompletteras med urinsortering och uppsamling av lakvatten.

En mulltoalett är en slags torrtoalett där materialet bryts ner biologiskt i en behållare under toalettstolen. För att mulltoaletten ska fungera krävs skötsel i form av regelbunden tömning, tillsats av strö och eventuellt omrörning. Vid drift av toaletten krävs oftast el. Mullen ska därefter komposteras innan den kan användas i odling.

I en förbränningstoalett förbränns fekalierna vid hög temperatur och kvar blir endast aska. Askan kan antingen slängas med restavfallet i soptunnan eller spridas i rabatter. Vid drift av toaletten krävs el.

Det finns såklart andra former av torrtoaletter, och vill du veta mer om det kan du läsa mer på avloppsguidens hemsida.

 

Blanketter

Blanketter hittar du här

 

Länkar
Avloppsguiden- Avloppsteknik http://husagare.avloppsguiden.se/avloppsteknik.html

Avloppsguiden - Toaletter

Avloppsguiden - Olika typer av toaletter – en översiktlig jämförelse (pdf)

Lokala föreskrifter för renhållning

 

Informationsblad

Några vanliga lösningar (pdf)

Förundersökningar markbaserad rening (pdf)

Infiltrationsanläggning (pdf)

Markbädd (pdf)

 


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017