Tillsyn och kontroll

Tillsyn innebär att vi som myndighet kontrollerar att företag och privatpersoner följer lagstiftningen. Vår tillsyn omfattar bland annat inspektioner, revisioner, mätningar, uppföljningar, förelägganden och förbud.

Tillsynsbegreppet innebär inte bara kontroll utan rymmer också en mer stödjande funktion som rådgivning och informationskampanjer. Som tillsynsmyndighet får vi dock inte agera konsulter, utan rådgivningen ska hållas på en mer övergripande och allmän nivå. Kontroll är, precis som det låter, ett lite snävare begrepp än tillsyn.

Finansiering

I Sverige finansieras tillsyn och kontroll till stor del av avgifter. Den som behöver tillsyn ska också alltid vara den som betalar. Inom miljöområdet är det en stark rekommendation till kommunerna att ta ut avgift för kontrollen och vid livsmedelskontroller är avgiften ett krav. Inom Söderåsens miljöförbund använder vi oss av de centrala rekommendationerna och vår taxa följer dessa. Samma taxa gäller inom alla fem kommunerna.

Läs mer om taxor och avgifter

Egenkontroll

Alla har ett eget ansvar att känna till och följa lagstiftningen. Ju större risker och påverkan, desto större är kraven på kunskap, rutiner och kontroll. På en privatperson är kraven oftast inte så omfattande, medan en tillståndspliktig industri måste lämna in en skriftlig miljörapport varje år. En del sköter all egenkontroll själva, andra anlitar konsulter som hjälp. 

Egenkontrollen är ett obligatoriskt verktyg som hjälper dig att se till att ditt företag lever upp till gällande lagstiftning. Det ger dig bra förutsättningar att hitta fel och brister tidigt – innan något allvarligt händer. Egenkontrollen ska anpassas till just din verksamhet. Det är du som på eget initiativ ska bedriva egenkontroll utan att tillsynsmyndigheten begär det.

Det krävs att du har tillräckliga kunskaper om din verksamhets påverkan på omgivningen och hur du kan förebygga och minska eventuell negativ påverkan. I kunskapskravet ingår också att du måste känna till vilka lagregler som gäller för just dig. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Mer information om egenkontroll för din typ av verksamhet hittar du på sidorna om HälsoskyddLivsmedelLantbruk och Miljöskydd.


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017