Tillsyn av enskilda avlopp

Söderåsens miljöförbund bedriver tillsyn på enskilda avlopp för att alla fastigheter ska ha en avloppslösning som når upp till dagens krav på rening. Vet du om att ditt avlopp inte klarar kraven kan du ansöka om tillstånd för en ny anläggning innan du får ett förbud på den gamla. På så sätt kan du både bidra till en bättre miljö och bespara dig tillsynsavgiften.

Dåliga avlopp påverkar miljön negativt och kan utgöra en risk för människors hälsa. I våra fem kommuner finns tusentals gamla och undermåliga enskilda avlopp som behöver förbättras. Söderåsens miljöförbund bedriver därför ett omfattande tillsynsprojekt med målet att alla fastigheter ska ha en avloppslösning som lever upp till lagstiftningens krav.

Som en del av detta projekt fattas beslut om förbud för fortsatt användning på dåliga avlopp. Förbudet träder i kraft 1–3 år efter det att du fått beslutet, beroende på hur dåligt avloppet är. Åtgärdas inte avloppet inom utsatt tid kan förbudet komma att förenas med ett vite, vanligen 50 000 kronor. Observera alltså att förbudet inte överträds om avloppet inte används.

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att din avloppsanläggning renar vattnet ordentligt. Om du vet om att din anläggning inte fungerar bör du själv ta initiativ till att förbättra ditt avlopp. På så sätt kan du undvika tillsynsavgiften och ett förbud på ditt avlopp samtidigt som du gör en insats för miljön. Läs mer om hur du kan kontrollera ditt avlopp här

Avgift

Vi tar ut timavgift som för närvarande är 928 kr/timme för tillsyn och kontroll av avloppsanläggningar. All tid som lagts ner i ärendet räknas in, till exempel tid för inläsning, kontakter, inspektioner och beslut. 

Länkar

Avloppsguiden - Är ditt avlopp grönt, rött eller gult? (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017