Tillsyn av små avloppsanläggningar 2019

audit-3929140_1920.jpg
 
 

Under augusti till oktober 2019 kommer Söderåsens miljöförbund att kontrollera alla små avloppsanläggningar som ligger inom Norrvidinge, Håstenslöv, Torup och Gissleberga.

Vi har redan nu skickat ut ett brev om tillsynen till alla berörda i området, och den här informationen är till dig som vill veta mer.

Vilka fastigheter ingår i tillsynen?
I Norrvidinge har NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) tillsammans med Svalövs kommun upprättat ett kommunalt verksamhetsområde för spillvatten. Ligger fastigheten inom verksamhetsområdet är man skyldig att ansluta fastighetens avloppsvatten och betala en anläggningsavgift. Vi har valt att titta på alla de fastigheter som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet och har fastighetsbeteckning Norrvidinge, Håstenslöv, Torup eller Gissleberga. Vi har skickat brev till alla berörda fastighetsägare i området, men det betyder inte nödvändigtvis att just du har en dålig avloppsanläggning. Tidigare inventeringar har däremot visat att många avloppsanläggningar i området är gamla och inte lever upp till dagens reningskrav.

Vissa avloppsanläggningar kommer inte att ingå i tillsynen det här året. Det gäller bland annat de minireningsverk som är yngre än 10 år och markbaserade lösningar som är yngre än 20 år. Det förutsätter förstås att du har ett tillstånd enligt miljöbalken från Svalövs kommun eller från oss. Anläggningen måste också vara utformad så att den klarar dagens reningskrav.

magnifying-glass-29398_1280.png

Hur går tillsynen till?

I korta drag innebär tillsynen att alla de som har dåliga avloppsanläggningar kommer få ett förbud att använda sin avloppsanläggning. Förhoppningen är att alla åtgärdar sina avloppsanläggningar så att miljön blir bättre.

Brevutskicket med information om tillsynen sker i början av maj. I augusti börjar vi med att kontrollera om vi redan har uppgifter om din avloppsanläggning från tidigare inventeringar, tillståndsprövningar eller någon avloppsdeklaration.

Avloppsdeklaration
Eftersom vi inte har alla uppgifter om din avloppsanläggning kommer du kanske få en blankett, en så kallad avloppsdeklaration, där du ombeds beskriva avloppsanläggningen på din fastighet. Äger du flera fastigheter kan du alltså behöva skicka in flera deklarationer. Du behöver däremot inte skicka in två deklarationer för samma fastighet. Så, om ni är flera fastighetsägare så räcker det att en av er skickar in deklarationen.

Skickar du inte in deklarationen kommer vi att besöka din fastighet för att undersöka vilken typ av avloppsanläggning du har. Det innebär också att det blir dyrare för dig eftersom du betalar för all den tid vi lägger ner i ärendet.

Platsbesök
Ibland åker vi ut på plats och kontrollerar avloppsanläggningen, men oftast inte. Om vi, utifrån de uppgifter vi har om avloppsanläggningen, kan bedöma att den är dålig kommer vi inte att göra något besök.

I vissa fall behöver vi göra ett besök på plats för att kunna bedöma din avloppsanläggning. Det gäller främst de avloppsanläggningar som är äldre än 20 år men som kanske skulle kunna klara dagens reningskrav. Vid besöket kontrollerar vi alla delar i avloppsanläggningen; slamavskiljare, efterföljande brunnar, reningssteg och luftningsrör.

Det underlättar om du kan vara med vid besöket, men det är inget krav. Skulle detta bli aktuellt kontaktar vi dig per post i god tid innan besöket med förslag på datum och tid. Vi behöver aldrig tillträde till något hus eftersom all kontroll sker utomhus.

Vad händer sen?
Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi att besluta om förbud eller ställa krav på åtgärder. Det innebär att du måste åtgärda din avloppsanläggning inom en viss tid eller inte släppa ut avloppsvatten till den. Beroende på anläggningens utformning och placering träder förbudet i kraft efter 1–5 år. Normalt sätts tiden till två år.

När du fått beslutet om förbud kan du också överklaga det om du anser att det är felaktigt. Beslutet kommer även att skickas till Lantmäteriet, vilket innebär att förbudet även gäller mot ny fastighetsägare.

Du får givetvis även ett skriftligt meddelande om vi bedömer att din avloppsanläggning fungerar tillfredsställande.

Du betalar en avgift för tillsynen
Som fastighetsägare betalar du en avgift på 953 kronor per timme för allt arbete som vi lägger ner på tillsynen. Ett tillsynsärende tar normalt mellan 2 och 4 timmar, men kan givetvis ta ännu längre tid. Avgiften betalas per påbörjad halvtimme.

I handläggningen ingår att ta fram och sammanställa den information som finns i kontorets arkiv, ta fram information till fastighetsägare, restid, platsbesök, sammanställning av resultat, samt diarieföring och skrivande av beslut eller tillsynsrapport. Platsbesöket utgör alltså endast en mindre del av den totala handläggningstiden. Åker vi ut på platsbesök tar vi alltid betalt för en timmes restid, oavsett hur långt eller kort vi kört.

Mer information om taxan finns här.

Stoppljus avlopp.png

Kontrollera din avloppsanläggning!
Du kan själv undersöka hur din avloppsanläggning ser ut genom att läsa och följa instruktionerna på den checklista som Avloppsguiden har tagit fram. Du hämtar checklistan här.

En kontroll enligt checklistan kan ge en första indikation på om avloppet är godkänt eller inte. Det är vi på Söderåsens miljöförbund som i slutändan bedömer om avloppsanläggningen lever upp till dagens lagkrav.

Om du själv kan konstatera att ditt avlopp inte lever upp till de krav som ställs bör du ansöka om att få anlägga ett nytt avlopp. Om du lämnar in en komplett ansökan för en ny avloppsanläggning innan den 31 juli 2019 behöver du inte betala någon tillsynsavgift. Hur du går tillväga för att göra en ansökan kan du läsa mer om här. 

Länkar
Avloppsguiden - Är ditt avlopp grönt, rött eller gult? (pdf)
Bedöm ditt avlopp- en liten hjälp från oss

Varför gör vi tillsyn på avloppsanläggningar?
Det är viktigt för både miljön och hälsan att din avloppsanläggning följer de lagkrav som finns för att minska påverkan på din närmiljö. Bristfälliga avloppsanläggningar bidrar till övergödningen av vattendrag, sjöar och kustvatten. De utgör också en hälsorisk eftersom orenat avloppsvatten innehåller smittämnen som kan hamna i dricksvattnet hos dem som tar sitt vatten från egen brunn eller i badvatten.

Alla små avloppsanläggningar i kommunen ska kontrolleras så småningom. Tillsynen görs områdesvis där vi utgår från de olika vattendragen. Just i år är fokus att åtgärda små avloppsanläggningar som kan ha en negativ påverkan på Saxån.

 
20180508_110846.jpg