Utedass.jpg

Ta hand om toalettavfallet

Toalettavfallet som uppkommer från en torrtoalett kan komposteras eller lagras för att sedan användas som gödning på den egna fastigheten. Du måste kunna göra det på ett sätt så att det inte uppstår problem med lukt, smittspridning eller läckage till vattendrag. Du får inte sprida i skogen eller på ängar.

När ska jag ansöka?
Vill du ta hand om ditt toalettavfall på den egna tomten krävs det en beviljad ansökan innan du får sätta igång. Vi rekommenderar att du väntar med att införskaffa torrtoaletten eller latrinkomposten tills du har fått din ansökan beviljad. Ansökningsblanketten hittar du här.

Det krävs inte någon anmälan eller ansökan för att installera en torrtoalett. Ska du däremot byta ut din vattentoalett mot en torrtoalett krävs en ansökan eftersom du ändrar på avloppsvattnet. Du använder dig av vår vanliga blankett ”Ansökan om avloppsanläggning”.

Avgift för ansökan
Vi tar ut en avgift per timme för att handlägga din ansökan, därför är det bra om du läser på ordentligt innan du skickar in den. Behöver vi begära in mer uppgifter från dig blir handläggningstiden längre. Vi tar betalt även om det blir avslag. Hur stor avgiften är för tillfället kan du läsa här.

Olika torrtoaletter
En vanlig torrtoalettlösning är utedasset. En tät behållare placeras under toalettsitsen och samlar upp allt toalettavfall: alltså både urin, bajs och toalettpapper. Här sker ingen förmultning utan toalettavfallet måste lagras eller komposteras separat.

En annan vanlig lösning är mulltoaletten. Här bryts materialet ner biologiskt i en behållare under toalettstolen. För att mulltoaletten ska fungera krävs skötsel i form av regelbunden tömning, tillsats av strö och eventuellt omrörning. Vid drift av toaletten krävs oftast el. Avfallet bör därefter efterkomposteras eller lagras ett tag innan det kan användas i odling.

De flesta varianter av torrtoaletter kan kompletteras med urinsortering och uppsamling av lakvatten. På så vis får du mindre volym att bära runt och kompostera. Urin kan lagras i täta behållare.

Lagra eller kompostera?
Toalettavfallet innehåller smittämnen och ska inte användas i odling innan behandling. Behandling för att minimera smittrisken kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att man komposterar eller lagrar toalettavfallet en viss tid.

Kompostering innebär att toalettavfallet uppnår en temperatur på minst 50°C under två veckors tid. Under den tiden ska materialet noggrant röras om minst tre gånger för att allt material ska bli tillräckligt varmt. Fuktigheten bör inte överstiga 60 %, då blir processen syrefri och temperaturen sjunker. I de fall där man inte uppmätt en temperatur på minst 50°C under en vecka skall processen betraktas som lagring, se nedan.

Lagring innebär att toalettavfallet uppnår en temperatur mellan 2 och 20 °C under 1,5–2 år. Även om toalettavfallet ser ut som jord och luktar som jord långt tidigare kan man inte vara säker på att det är smittsäkert förrän efter två år.

Oavsett om du lagrar eller kompostera toalettavfallet måste du ha en godkänd latrinkompost.

Val av kompost
På marknaden finns ett flertal latrinkomposter att välja mellan. Förväxla inte en latrinkompost med en hushållskompost som inte alltid uppfyller samma krav som en latrinkompost. Det går även bra att bygga sin egen behållare så länge den uppfyller kraven nedan:

 • Tåligt och vattentätt material.

 • Skadedjurssäker. Fåglar, råttor och flugor ska inte kunna ta sig in i komposten.

 • Tät botten så att vätska inte läcker från komposten.

 • Tättslutande lock av plast, plåt, tjärpapp eller annat tätt material. Locket ska vara lite större än själva komposten för att regnvatten och smältvatten inte ska rinna in i komposten.

 • Ventilerad. Ventilationen ska förses med insektsnät och vara placerad så att inte regnvatten eller smältvatten kommer in i komposten.

 • Den ska vara tvådelad eller bestå av två separata delar som används växelvis.

 • Komposten får inte fyllas till mer än 2/3 innan tillförsel av nytt material avbryts.

 • Allt toalettavfall ska kunna lagras i minst 24 månader innan spridning eller komposteras i minst två veckors tid.

 • Komposten placeras 25 meter från vattendrag och 5 meter från tomtgräns.

Volymen
Storleken på komposten varierar beroende på hur många personer som använder den. En latrinkompost ska alltid bestå av två fack eller separata delar för att lagringen/komposteringen ska kunna ske växelvis. Den ska kunna lagra toalettavfallet i minst 24 månader utan att du tillsätter nytt material. För ett fritidsboende rekommenderas en kompost på minst 2 x 350 liter. För ett permanentboende rekommenderas minst 2 x 500 liter.

En människa ger upphov till ungefär 50–60 kg bajs per år plus cirka 10 kg toalettpapper, totalt cirka 60 kg. Du behöver då en kompost som klarar ungefär 120–150 liter per heltidsperson och år. Vid deltids- eller fritidsboende krävs bara den volym som motsvarar tiden i bostaden.

Om urin också ska tillsättas i komposten måste du dimensionera för betydligt större mängder, eftersom en människa ger upphov till 400–500 liter urin per år. För att kunna komposteras, eller ens lagras i en kompost, måste toalettavfallet sugas upp av stora mängder material som t.ex. torvmull. Om all urin hamnar i komposten behöver hela denna mängd ska sugas upp. Detta innebär att kompostens volym behöver vara runt 1–1,5 kubikmeter per heltidsperson.

Det blir lättare att kompostera och volymen minskar betydligt om du kompletterar din torrtoalett med urinavskiljning. Urin leds då till en behållare och sprids på fastigheten precis som det andra toalettavfallet. Urinen kan även tillsättas i komposten vid behov.

Urin
Merparten av näringsämnena kväve och fosfor finns i urinen. När kväve och fosfor hamnar i grundvatten och vattendrag blir de föroreningar. Man vinner därför mycket på att ta om hand om urinen på ett bra sätt!

Urin är normalt ganska rent från smittämnen och kan spridas på odling direkt under växtsäsongen. Ska du lagra urinen är det bra att göra det i helt täta behållare som exponeras för solljus.

Det blir mindre lukt om du inte späder ut urinen, och dessutom får du en mindre volym att hantera. Urin ska helst vattnas ned i marken direkt eller spridas när det regnar. Spridning med vattenspridare är inte att rekommendera, eftersom det kan lukta mer och mycket av näringen försvinner.

garden-1176406_1920.jpg

Spridning

För att näringsämnena ska kunna tas upp av växterna ska spridning ske under växtsäsongen, annars riskeras läckage till grundvattnet eller vattendrag.

Växtsäsongen infaller mellan april och oktober.

Vid spridning av toalettavfall med tillsatt urin krävs en spridningsyta på minst 40–50 m² per person och år. Samma yta krävs om du endast ska sprida urin.

Vid spridning av toalettavfall utan urin krävs en spridningsyta på minst 10 m² per person och år. En familj på 5 personer behöver alltså cirka 50 m² odlingsyta.

För att toalettavfallet inte ska orsaka olägenheter i form av lukt, förorening av dricksvattentäkter eller smittspridning ska det myllas ned i odlingsbar mark. Det kan vara till exempel blomsterrabatter, runt buskar och träd samt gräsmatta. Du får inte sprida toalettavfallet i skogen eller på ängar eftersom det är näringsfattiga miljöer där det inte ska tillsättas mer näring. Du får inte heller sprida inom tätbebyggt område, inom vattenskyddsområde, nära vattendrag eller vattentäkter.

Spridning av toalettavfall och urin får inte ske närmre än:

 • 1 meter från dike.

 • 6 meter från sjö eller vattendrag.

 • 20 meter från dricksvattentäkt.
   

vegetables-752153_1920.jpg

Skördetid

Det rekommenderas att du väntar åtminstone två växtsäsonger om du använt toalettavfall för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, till exempel morötter.

För exempelvis bärbuskar, majs eller potatis rekommenderas minst en växtsäsong mellan spridning och skörd.

Urin bör inte spridas på sådant som äts rått, exempelvis frukt, bär och grönsaker.

Latrinhämtningen upphör då ansökan är beviljad
I samband med att vi beviljar din ansökan skickas information till kommunens renhållare. De ser till att latrinhämtning eller slamtömning på fastigheten upphör.