Starta ny verksamhet

Om du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

Vissa verksamheter kräver tillstånd eller anmälan, medan andra kan startas utan att först ta kontakt med miljöförbundet. Här har vi samlat information och exempel på olika typer av verksamheter som kräver anmälan eller tillstånd. 

A- eller B-verksamhet

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-verksamheter, beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd (Miljödomstol eller länsstyrelse).

Exempel på verksamheter som kan vara tillståndspliktiga:

 • A-anläggningar: Kemiska industrier, större livsmedelsindustrier och större deponier.
   
 • B-anläggningar: Täkter, större sågverk och lantbruk.
   

C-verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och anmäls till Söderåsens miljöförbund. Ofta är det hur mycket kemikalier som används eller hur stor produktionen är som avgör om verksamheten är anmälningspliktig. Kom ihåg att skicka in din anmälan i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

 • Fordonstvättar
   
 • Bensinstationer
   
 • Avfallsanläggningar och upplag
   
 • Mekaniska verkstäder
   
 • Anläggningar för livsmedelstillverkning
   
 • Bilskrotar
   
 • Motorsportbanor
   
 • Ytbehandling
   
 • Tillverkning av plastprodukter
   
 • Uppläggning av massor.

 

Tillhör din verksamhet kategori A, B eller C?

I miljöprövningsförordningen (2013:251) listas vilka verksamheter som räknas som A, B eller C. 

För varje kapitel finns:

 • Verksamhetsbeskrivning
   
 • Bokstavsmarkering A, B eller C
   
 • Sifferkod för verksamheten (tidigare kallade SNI-kod)

Läs mer om hur vi handlägger ditt ärende här

Branschorganisationer

På Naturvårdsverkets hemsida finns faktablad om en del av de verksamheter och branscher som faller inom miljötillsynsområdet. De ger stöd till dig som verksamhetsutövare och kan förhoppningsvis ge en tydligare bild kring vilka miljöfrågor som är viktiga inom din bransch.

 

Blanketter

 

Länkar

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Naturvårdsverket - Stöd i miljöarbetet

Naturvårdsverket - Branschfaktablad


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017