Starta livsmedelsverksamhet

Det finns mycket att tänka på när du ska starta en ny livsmedelsverksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet, vilka myndigheter som behöver få upplysning om din verksamhet och vad de olika myndigheterna kräver.

En bra lokal och rätt utrustning är en självklar grund i en livsmedelsverksamhet, men tänk på att dina rutiner och din egenkontroll är avgörande för en säker och hygienisk hantering.

Ansökan eller anmälan

Innan du får påbörja en verksamhet måste din anläggning registreras hos oss på Söderåsens miljöförbund. Detta gäller även om det funnits en livsmedelsverksamhet i lokalen tidigare, eftersom man inte kan överta någon annans registrering. Anmälan måste ha kommit in till kontoret senast två veckor innan verksamheten startar.

För tillfälliga verksamheter gäller i princip samma regler för registrering som för permanenta. Men om det är en enkel, mindre känslig hantering av varor under en kortare tid finns det undantag. Kontakta oss om du ska bedriva en tillfällig livsmedelsverksamhet så hjälper vi dig med information om vad som gäller. 

Livsmedelskontrollen sköts av kommunerna, länsstyrelserna och livsmedelsverket. Kommunerna har tillsyn över bland annat:

  • Restaurang

  • Café

  • Försäljning, import och export av livsmedel

  • Internethandel

  • Mottagningskök

  • Tillagningskök

  • Torghandel

  • Kiosk

  • Tobaksbutik

Anmälan ska ske till den kommun där du har din verksamhet. Om du ska ha en mobil anläggning eller om du ska ha internetförsäljning ska anmälan ske till den kommun där du har ditt företag/säte.

Vilka verksamheter som länsstyrelserna och livsmedelsverket kontrollerar kan läsas via på: Livsmedelsverket - Livsmedelskontroll

Du kan även läsa mer om registrering på Livsmedelsverket - Registrering

Tänk på att..

.. den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Läs mer!


Innan verksamheten startar

Innan du ska starta din livsmedelsverksamhet krävs det lite planering och kontakt med olika myndigheter och företag. klicka in på länken undertill för att komma till ett dokument som visar vilka myndigheter och företag du kan behöva kontakta innan din livsmedelsverksamhet kan starta.

Myndigheter och företag som kan behövas kontakta innan start

fruit-2367029_1920.jpg

Registrering av livsmedelsverksamhet

Vid registrering av livsmedelsverksamhet inom Söderåsens miljöförbunds kommuner krävs det att man fyller i och skickar in de två nedanstående blanketterna:

-          Registrering

-          Verksamhetsbeskrivning


KOM IHÅG
Du som driver ett livsmedelsföretag är ansvarig för att maten som tillverkas och säljs är säker och innehåller det som utlovas.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel du säljer är säkra, rätt märkta och uppfyller gällande regler. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att se till att din personal har utbildning i livsmedelshygien och andra kunskaper som krävs för arbetsuppgifterna. Du kan läsa mer på Livsmedelsverket - egenkontroll


Övriga Länkar

Livsmedelsverket

Jordbrukverket

Hushållningssällskapet