Spårbarhet

Med spårbarhet menas möjlighet att spåra och följa livsmedel, livsmedelsproducerande djur och andra ämnen som är avsedda för eller kan förväntas ingå i ett livsmedel genom alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.

receipt-1274307_1920.jpg

När en smittkälla eller annan livsmedelsburen fara spåras är det viktigt att åtgärder vidtas snabbt. Stora avstånd kräver säkra rutiner. I dagens gränslösa Europa kan det vara långt mellan den levande grisen och butiken som säljer köttet. Det är därför mycket viktigt för konsumenternas säkerhet att det går att följa livsmedel genom hela livsmedelskedjan, ett steg bakåt och ett steg framåt.

Du som ansvarar för ett livsmedelsföretag ska veta vem som har sålt livsmedel eller råvara till dig. Precis lika viktigt är det att du har kontroll över vem ditt företag har sålt livsmedel till. Av naturliga skäl går detta inte att tillämpa vid försäljning direkt till konsument, till exempel på restaurang.

Om du anser eller misstänker att ett livsmedel, som du till exempel har importerat, producerat eller distribuerat, inte uppfyller kraven för livsmedelssäkerhet är du som företagare skyldig att omedelbart, effektivt och noggrant informera konsumenterna och kontrollmyndigheten om detta. Du ska också på samma sätt dra tillbaka livsmedlet från marknaden. Rådfråga din kontrollmyndighet om du känner dig osäker om vad som behövs göras.

Ett bra sätt att ha koll på spårbarhet i sin livsmedelsverksamhet är att spara följesedlar och leveranssedlar för att dokumentera spårbarheten. Ett alternativ är också att spara kopior av kvitton eller fakturor. Detta gäller även vid kompletterande inköp från matvarubutik.

Vid brådskande ärende, t.ex. om ett osäkert livsmedel släppts ut på marknaden, ska du kunna lämna dessa uppgifter till din kontrollmyndighet utan dröjsmål. Ett riktmärke är att dokumenten ska kunna presenteras inom 24 timmar.

Regler om spårbarhet finns i: förordning (EG) 178/2002.

 

Läs livsmedelsverkets ”Information till livsmedelsföretagare, Spårbarhet”