Sprida slam

Slam från avloppsreningsverk sprids ibland på åkermark. Slammet innehåller flera oönskade komponenter som läkemedelsrester, smittbärande bakterier, kadmium och andra tungmetaller. Detta anges ofta som skäl för att inte sprida slam på mark som brukas för livsmedelsproduktion. Dessutom kan luktproblemen vara stora vid slamspridning.

Slam är ett organiskt gödselmedel som i första hand omfattas av Jordbruksverkets Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (pdf).

Du får inte sprida slam:

 • på betesmark.
   
 • på åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom tio månader räknat från slamspridningstillfället.
   
 • på mark där bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt odlas. Gäller dock inte frukt på träd.
   
 • på mark där du planerar att odla bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader före skörden.

En del reningsverk har valt att certifiera sin verksamhet med så kallad Revaqcertifiering. Det innebär att man strävar efter att hålla det ingående spillvattnet fritt från oönskade ämnen. Om du sprider Revaqslam är gränsvärdena lägre än Naturvårdsverkets.

Flera branschorganisationer har beslutat att inte ta emot grödor som skördats på slamgödslad åkermark. Innan du sprider slam bör du kontrollera aktuella uppgifter om detta.

Uppgifter till miljöförbundet

Innan du börjar sprida slam ska du i god tid skicka in följande uppgifter till oss på miljöförbundet:

 • Fastighetsbeteckning
   
 • Brukarens namn, adress och telefonnummer
   
 • Entreprenörens namn, adress och telefonnummer
   
 • En jordanalys avseende metallhalt
   
 • En karta över tilltänkt spridningsareal, gärna med blocknummer
   
 • Uppgifter om önskad total giva samt giva per hektar (förrådsgödsling)
   
 • Det antal år förrådsgödslingen avser
   
 • En analysrapport gällande aktuellt slamparti
   
 • Ett salmonellaintyg om slammet är Revaqcertifierat
   
 • Uppgift om kommande gröda
   
 • Uppgift om spridningstidpunkt
   
 • Uppgift om lerhalt (om spridning sker på hösten inför annan gröda än höstoljeväxter)

Analyserna ska vara utförda av ett ackrediterat laboratorium.

Söderåsens miljöförbund granskar informationen och lämnar sen ett föreläggande om försiktighetsmått och skyddsåtgärder i samband med slamspridningen till verksamhetsutövaren, det vill säga mottagaren av slammet. Miljöförbundet tar ut en timavgift för handläggningen.

Om du vill sprida slam från din egen trekammarbrunn hittar du mer information här

 

Länkar

Jordbruksverket - Föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (pdf)

Naturvårdsverket - Regler för avloppsslam (pdf)

Statens naturvårdsverks författningssamling - Avloppsslam (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017