Schaktmassor

Det är vanligt att det uppstår ett överskott av schaktmassor vid entreprenadarbeten. Schaktmassorna räknas då som ett avfall. Att använda överblivna massor till olika anläggningsändamål istället för att lägga dem på deponi är positivt både för ekonomin och miljön.

Om du ska använda schaktmassor är det viktigt att du försäkrar dig om att massorna inte sprider föroreningar till miljön. Det är också viktigt att skilja mellan att återvinna massor och bortskaffa massor (deponering).

För att en användning av avfall ska ses som återvinning krävs bland annat:

  • Att det finns ett verkligt syfte med anläggningen. En bullervall kan till exempel fylla ett syfte längs en bullrig väg men inte i en omgivning där buller inte är ett problem. Om det inte finns något verkligt syfte bedöms den planerade anläggningen vara ett bortskaffande.
     
  • Att endast den mängd massor som behövs för konstruktionens funktion används.
     
  • Att anläggningen kan färdigställas inom rimlig tid. Om tillgången på massor är så begränsad att det tar lång tid för anläggningen att bli färdig kan det ifrågasättas om anläggningen verkligen fyller en funktion.

Ska jag anmäla eller söka tillstånd?

Att använda avfall till anläggningsarbete kan vara anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt. Det är den eventuella risk som den planerade anläggningen kan utgöra för miljön som avgör om anmälan eller tillstånd krävs. Det finns tre olika risknivåer; mindre än ringa föroreningsrisk, ringa föroreningsrisk och mer än ringa föroreningsrisk.

Du kan läsa mer om de olika risknivåerna i Naturvårdsverkets handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten (pdf)

De olika risknivåerna och vilken prövningsnivå som gäller för respektive risknivå illustreras av nedanstående figur.

   Bildkälla: Naturvårdsverket

 

Bildkälla: Naturvårdsverket

Du som verksamhetsutövare ska själv bedöma risknivån för att avgöra om du behöver anmäla eller söka tillstånd.

Du ska anmäla den planerade verksamheten till Söderåsens miljöförbund senast sex veckor innan den påbörjas. Blankett för anmälan finns längst ner på denna sida under "Blanketter".

Ansökan om tillstånd görs till länsstyrelsen i Skåne län. Du hittar mer information på länsstyrelsens webbplats.

Vad händer när jag gjort en anmälan?

När du har gjort din anmälan kontrollerar vi först att den är komplett och begär in eventuella kompletteringar . När anmälan är komplett kommer miljöförbundet att bedöma om vi delar din bedömning av risknivån. Om miljöförbundet gör bedömningen att din planerade verksamhet är tillståndspliktig (det vill säga att risknivån är mer än ringa föroreningsrisk) kommer vi att fatta beslut om att det är förbjudet att bedriva verksamheten utan tillstånd från länsstyrelsen.

Om miljöförbundet gör bedömningen att din planerade verksamhet inte är anmälningspliktig (det vill säga att risknivån är mindre än ringa föroreningsrisk) kommer vi inte att handlägga ärendet, utan istället hänvisa till att ansökan om samråd ska göras hos länsstyrelsen.

Om miljöförbundet delar din bedömning att risknivån är ringa föroreningsrisk kommer vi att fatta beslut i ärendet. 

Vad händer om jag inte gör någon anmälan?

Om du bedömer att din anläggning utgör mindre än ringa föroreningsrisk behöver du inte göra någon anmälan till Söderåsens miljöförbund.
Om din anläggning kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, vilket oftast är fallet när det gäller uppläggning av massor, behöver du ändå göra en anmälan om samråd till länsstyrelsen. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats.

Observera att du som verksamhetsutövare alltid har ansvar för att din verksamhet följer reglerna i miljöbalken. 

Om du har lagt upp avfall utan att först anmäla detta till miljöförbundet, och det i ett senare skede uppstår misstankar om att uppläggningen kan utgöra ringa föroreningsrisk eller mer än ringa föroreningsrisk, kan miljöförbundet förelägga dig att redovisa massornas föroreningsinnehåll. Om du inte har någon dokumentation som styrker massornas ursprung och innehåll kan miljöförbundet förelägga dig om att utföra provtagning.

Bra att tänka på

Om din planerade anläggning kräver marklov eller bygglov ska du kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Tänk på att många sjöar och vattendrag omgärdas av strandskydd. Om du planerar en anläggning i ett sådant område måste du ansöka om dispens från strandskyddet hos länsstyrelsen.

Om din planerade anläggning kan påverka någon biotop med generellt biotopskydd måste du ansöka om dispens från biotopskyddet hos länsstyrelsen. Biotoper med generellt biotopskydd är exempelvis stenmurar, odlingsrösen och våtmarker i jordbruksmark.

 

Blanketter

 

Länkar

Naturvårdsverkets handbok 2010:1 – Återvinning av avfall i anläggningsarbeten


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017