PCB-sanering

PCB är en grupp hälso- och miljöfarliga ämnen som användes i Sverige främst under 50- och 60-talen och förbjöds 1972. Trots att användningen är förbjuden sprids ändå PCB till miljön, genom byggnader och utrustning.

PCB (polyklorerade bifenoler) kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer och i vissa plastbaserade golv, så kallade acrydurgolv i äldre byggnader. Byggnader som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973 ska därför inventeras och om PCB hittas även saneras.

Inventera PCB

Du som äger en byggnad eller annan anläggning som är byggd eller renoverad mellan 1956-1973 ska undersöka om PCB förekommer genom att göra en inventering. Du ska kontrollera om det finns fogmassor, golvmassor, kondensatorer eller isolerglas som kan innehålla PCB. Detta gäller inte en-och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Inventeringen ska göras av en byggnadstekniskt kunnig person som kan bedöma om PCB förekommer eller ej. Om du hittar fogmassor eller golvmassor som du misstänker kan innehålla PCB ska dessa provtas. Om du upptäcker kondensatorer eller isolerglas som innehåller PCB ska dessa märkas upp på ett särskilt sätt.

Enligt lagstiftningen skulle inventering ha gjorts redan 2008 men om du ännu inte har inventerat så är det inte för sent. Du bör dock göra inventeringen omgående.

När du har inventerat din byggnad ska du redovisa till miljöförbundet vilka inventeringsåtgärder som du har vidtagit. Du ska även ange vilka åtgärder som planeras för att säkerställa att PCB-produkten, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. Fyll i blanketterna som du hittar under "Blanketter" längre ned på sidan. Skicka in blanketterna till oss på miljöförbundet tillsammans med eventuella analysresultat samt en situationsplan som visar var proverna tagits och var du har hittat PCB.

Sanera PCB

Om det vid inventeringen visar sig att byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg måste saneringen ske snarast eftersom PCB redan skulle varit sanerat enligt lagstiftningen. Om fog- eller golvmassan innehåller 50-500 mg PCB/kg ska massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Du ska anmäla saneringen till Söderåsens miljöförbund senast 3 veckor innan den påbörjas.

Dispens från sanering

Om fog- eller golvmassan sitter svåråtkomligt, om du har planerat en renovering inom de närmaste åren eller om det finns andra skäl kan miljöförbundet besluta om dispens från sanering.

 

Blanketter

 

Länkar

Miljösamverkan Skåne - Inventering och sanering av PCB - Information till fastighetsägare (pdf)

Sanera PCB

Notisum - Förordning om PCB


Sidan uppdaterad: 17 februari 2017