Olika avloppslösningar

Det är avloppsanläggningens reningsförmåga som avgör om anläggningen lever upp till kraven, inte vilken teknik som används. Idag finns många olika typer av avloppsanläggningar på marknaden och det kan därför vara svårt att välja bland alternativen. Här beskriver vi kortfattat vanliga avloppslösningar.

Slamavskiljare

De flesta avloppsanläggningar kräver en slamavskiljare. Det finns olika typer av slamavskiljare, den vanligaste är troligtvis trekammarbrunnen i betong. I slamavskiljaren sker ingen rening, utan endast avskiljning av större partiklar som toalettpapper, fekalier och fett. Efter slamavskiljaren följer reningen av avloppsvattnet som innehåller smittämnen och näringsämnen.   

Infiltration eller markbädd

Infiltrationer och markbäddar är markbaserade reningar. De anläggs oftast under marknivå men kan behöva läggas upplyfta om grundvatten eller berggrund ligger ytligt.

I en infiltration är den naturliga marken och grundvattnet slutrecipient. Infiltrationer kan behöva kompletteras med extra fosforfällning för att uppnå reningskraven för hög skyddsnivå. En markbädd skiljer sig från en infiltration genom att markbädden alltid byggs upp av tillfört sandmaterial och att det renade avloppsvattnet i en markbädd samlas upp och avleds till ett åkerdike eller vattendrag. Markbäddar behöver alltid kompletteras med extra fosforrening.

Minireningsverk

Ett minireningsverk är en teknisk lösning med aktiv biologisk och kemisk rening. Reningsverken kräver regelbunden skötsel, tillsyn och provtagning. Tänk på att även om det finns ett serviceavtal för driften, är det fastighetsägaren som har ansvar för anläggningens funktion.

Det renade avloppsvattnet från minireningsverket behöver ofta ett efterpoleringssteg för smittämnen före utsläpp. Efterpoleringsstegets utformning är beroende av vilken typ av minireningsverk som valts och var utsläppet kommer att ske. Om ett minireningsverk ska installeras vid ett fritidsboende är det viktigt att välja ett reningsverk som även fungerar för den ojämna belastningen.

Sluten tank

En sluten tank är ett helt slutet system för toalettvatten som kan användas då utsläpp av toalettvatten inte kan tillåtas, exempelvis på grund av närhet till badplats. Du får inte koppla bad-, disk- och tvättvatten till den slutna tanken, utan detta ska renas i en separat anläggning.

För att tömningsintervallen inte ska bli för täta krävs en snålspolande toalett. Volymen för sluten tank för ett hushåll ska uppgå till minst tre kubikmeter.

Torra toaletter

Många väljer att installera torrtoalett istället för vattentoalett, både i fritidshus och i permanentbostäder. Det finns många olika lösningar: vanligt utedass, mulltoalett, frystoalett och förbränningstoalett. Gemensamt för dem alla är att det inte krävs indraget vatten och att toalettavfallet kräver någon form av omhändertagande.

Läs mer om hur du ska göra för att ta hand om ditt toalettavfall här.

Vilken torrtoalett passar dig bäst utifrån dina behov och fastighetens förutsättningar? Läs mer om källsorterande torra lösningar och olika former av toaletter på Avloppsguidens hemsida.

Om du ska ha en torrtoalett måste det finnas en separat avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Blanketter
Blanketter hittar du här

Länkar
Avloppsguiden - Olika typer av toaletter – en översiktlig jämförelse (pdf)

Lokala föreskrifter för renhållning

Informationsblad

Några vanliga lösningar (pdf)

Förundersökningar markbaserad rening (pdf)

Infiltrationsanläggning (pdf)

Markbädd (pdf)

 


Sidan uppdaterad: 10 oktober 2019