Naturvård

Naturvård innebär att skydda viktiga områden för växter och djur i vårt landskap men också om att värna och tillgodose människors behov av att vistas i naturen.

Söderåsens miljöförbund arbetar med naturvård i våra medlemskommuner Bjuv, Perstorp och Örkelljunga.

För information om naturvårdsarbetet i Klippans och Svalövs kommuner kan du kontakta respektive kommun.

Läs mer om kommunernas naturvårdsarbete nedan.

Länkar

Naturvårdsverkets hemsida om naturvård

Länsstyrelsen i Skånes hemsida om Djur & natur


Bjuvs kommun

Landskapet i Bjuvs kommun är högst varierat. I söder finns den högproduktiva jordbruksmarken med tillhörande godsmiljöer. I norr finns Söderåsen med bok- och granskog. Miljö- och naturvårdsarbetet har en lång historia i kommunen. Inte minst på Söderåsens sluttningar där ideella krafter arbetade med naturvård och rekreation redan på 1950-talet.

Idag finns fyra naturreservat i kommunen som alla förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne: Hallabäckens dalgång, Hjorthagen Wrams-Gunnarstorp, Åvarp och Åvarps fälad.

År 2016 antog Bjuvs kommunfullmäktige ett nytt naturvårdsprogram. Naturvårdsprogrammet pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen och utgör ett rådgivande underlag för all fysisk planering och allt naturvårdsarbete i kommunen.
 

Naturreservat

Hallabäckens dalgång

Hjorthagen-Wrams-Gunnarstorp

Åvarp

Åvarps fälad

Läs mer

Naturvårdsprogram för Bjuvs kommun 2016 (pdf)

Naturskyddsföreningen Söderåsen


Perstorps kommun

Naturen i Perstorps kommun är mycket varierad och utgörs främst av skogar, ett småbrutet odlingslandskap och vida nästan norrlandspräglade myrar. Terrängen är kuperad med kullar klädda med bokskog och barr- och blandskog samt dammar med rik strand- och vattenvegetation, vilket inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter av olika slag som t.ex. promenader, fiske samt bär- och svampplockning.

År 2016 stod Perstorps kommuns nya naturvårdsprogram klart. Naturvårdsprogrammet pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen och utgör ett rådgivande underlag för all fysisk planering och allt naturvårdsarbete i kommunen.

 

Naturreservat

Uggleskogen

Varshultamyren (Perstorps och Klippans kommun)

Läs mer

Naturvårdsprogram för Perstorps kommun 2016 (pdf)

Perstorpsbygdens naturskyddsförening

 


Örkelljunga kommun

Örkelljunga är en naturskön kommun i nordvästra Skåne där slätten möter skogsbygden. Kulturlandskapet böljar harmoniskt mellan många vackra insjöar och orörd natur.
 
Kommunen har dels en naturvårdsplan från 1999 som beskriver och avgränsar kommunens mest värdefulla naturområden och dels ett naturvårdsprogram från 2009 som fokuserar på sambandet mellan landskapets natur- och kulturvärden. 26 särskilt intressanta områden beskrivs och fördjupningar görs även i separata byrapporter.

 

Läs mer

Örkelljungabygdens natur

Naturvårdsprogram: Bland stengärden och slåttergubbar (pdf)

Naturvårdsprogram för Örkelljunga kommun 2018 - 2020


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017