Miljöskydd

Söderåsens miljöförbund ansvarar för tillsynen av miljöskydd inom Bjuvs, Klippans, Perstorps, Svalövs och Örkelljunga kommun.

En miljöfarlig verksamhet kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön. Många verksamheter som platsar in under denna benämning gör faktiskt stor miljönytta, till exempel avloppsreningsverk, återvinningsanläggningar och biogasanläggningar. Miljöbalken är den lag som gäller för alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön.

Om du ska starta en ny verksamhet, göra anmälningspliktiga ändringar eller utökningar måste du göra en anmälan till oss på miljöförbundet.

Läs mer om detta på sidorna Starta ny verksamhet och Ändra din verksamhet.

 

Din verksamhet

Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på om du planerar att starta, ändra eller avveckla en miljöfarlig verksamhet. Du hittar också information om hur vi handlägger en anmälan om miljöfarlig verksamhet.


Egenkontroll och miljörapport

Det är viktigt att alla verksamheter har en god och genomtänkt egenkontroll. Bra rutiner kan hjälpa dig att upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering i ett tidigt skede. Här hittar du information om vad din egenkontroll bör innehålla.

Läs mer om egenkontroll och miljörapport här


Förorenade områden och byggnader

Förorenade områden är mark- och vattenområden som är så förorenade att de kan utgöra en risk för människor och miljö. Här hittar du bland annat information om vad du ska göra om du upptäcker en förorening eller ska påbörja ett saneringsarbete. 


Kemikalier

Det är viktigt att kemikalier hanteras på ett säkert sätt för att skydda människor och miljö. Genom att ha tydliga instruktioner för hur kemikalier ska hanteras kan olyckor ofta förebyggas.

Läs mer om kemikalier här


Köldmedia

Köldmedier används bland annat i kylanläggningar, luftkonditioneringssystem och värmepumpar. Det är viktigt att köldmedier inte läcker ut i luften eftersom de bidrar till att öka växthuseffekten. I vissa fall måste du göra en anmälan till oss innan du installerar köldmedieutrustning. Det finns också krav på läckagekontroll, dokumentering och rapportering.

Läs mer om köldmedia här


Avfall

För att spara på naturens resurser och förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen är det viktigt att återvinna och hantera avfall på bästa sätt. Här kan du läsa mer om olika typer av avfall som kan uppkomma i en verksamhet och vad du ska tänka på när du hanterar dem.  


Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för den bullrande verksamheten. Om inget händer trots att du varit i kontakt med den ansvariga kan du kontakta oss på miljöförbundet.

Läs mer om buller här


Cisterner

För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner kontrolleras regelbundet. Om du ska installera eller ta en cistern ur bruk är det viktigt att du anmäler det till oss på Söderåsens miljöförbund. Du ansvarar också för att anlita ett ackrediterat företag för återkommande kontroller. 

Läs mer om cisterner här