Miljömålsarbete

I Bjuv, Perstorp och Örkelljunga arbetar vi med miljöstrategiska uppdrag som miljömål, klimatstrategier och naturvård för att anpassa de internationella, nationella och regionala miljömålen till lokal nivå. 

Läs mer om miljömålsarbetet i kommunerna nedan.


Bjuvs kommun

Under 2016 påbörjades arbetet med att ta fram nya miljömål för Bjuvs kommun. Miljömålen ska vara anpassade till Bjuvs Vision 2030 där ekologisk hållbarhet är en av grundpelarna.

Läs mer

Bjuvs kommun

Miljömålsprogram för Bjuvs kommun 2013-2014 (pdf) 

Vision för Bjuvs kommun 2030


Perstorps kommun

Perstorps kommun påbörjade arbetet med nya miljömål under 2016.

Tidigare miljömål för Perstorps kommun finns i dokumentet Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015. Programmet redovisar lokala mål, delmål och åtgärder som anpassats specifikt för kommunens tillstånd och förutsättningar utifrån de nationella och de skånska miljömålen. Programmet är strukturerat enligt de sexton nationella miljökvalitetsmålen och är uppdelat i två delar, en faktadel och en handlingsplan.
 
Utöver miljömålsprogrammet finns även Klimat- och energistrategi för Perstorps kommun 2010-2015. Klimatstrategin är uppbyggd i två delar. Dels en mer omfattande faktadel med bakgrundsinformation om kommunen, nulägesbeskrivning, mål, åtgärder samt information om hur kommunen skall arbeta med att följa upp strategin. Dels en mer kortfattad beslutsdel som sammanfattar Perstorps kommuns övergripande mål och visioner samt de viktigaste åtgärderna för att nå fram till dessa mål.
 
Miljömålsprogrammet och Klimat- och Energistrategin hittar du nedan.

 

Läs mer

Perstorps kommun

Miljöprogram för Perstorps kommun 2010-2015 (pdf)

Energi- och klimatstrategi för Perstorps kommun 2010-2015 (pdf)


Örkelljunga kommun

Örkelljunga kommun fokuserar miljömålsarbetet på åtgärder för kommunala verksamheter och bolag. Miljömål från 2010 finns för områdena: energifrågor kopplat till fastigheter, inköp av varor och tjänster, persontransporter och avfallshantering.

Utöver detta finns en strategi för energieffektivisering för kommunala fastigheter och transporter från 2011 och kommunal inköps- och upphandlingspolicy från 2012 som medverkar till positiva miljöinsatser.

Örkelljunga kommun har även en handlingsplan för miljömålsarbetet 2013, denna hittar du nedan.

 

Läs mer

Örkelljunga kommun

Handlingsplan för miljömålsarbetet 2013 i Örkelljunga kommun (pdf)


Sidan uppdaterad: 27 februari 2017