MIFO - en metod från Naturvårdsverket

Det är viktigt att du kontaktar miljöförbundet om du upptäcker en förorening. Om du ska sanera en förorening ska du anmäla det till miljöförbundet i god tid, och när saneringen är klar ska du lämna in en rapport.

Runtom i Sverige finns många områden som förorenats av industriella verksamheter. Föroreningarna kan till exempel komma från spill eller större olyckor, läckande tankar och ledningar eller från hantering av restprodukter som slagg, kasserade produkter och förbrukade oljor.

Att åtgärda förorenade områden ingår i det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. För att kunna prioritera arbetet med förorenade områden har Naturvårdsverket arbetat fram en metod för inventering och riskklassning av förorenad mark. Metoden kallas MIFO-modellen, Metodik för Inventering av Förorenade Områden.

Vem har tillsynen?

Naturvårdsverket, länsstyrelserna och kommunerna arbetar på nationell, regional och lokal nivå för att arbetet med inventering, undersökning och åtgärder av förorenade områden ska drivas framåt.

Kommunen ansvarar för de verksamheter som den har tillsyn över, liksom för de nedlagda verksamheter som kommunen haft eller skulle ha haft tillsyn över. Länsstyrelsen ansvarar på samma sätt för de verksamheter som den har tillsyn över, samt de nedlagda verksamheter den haft eller skulle haft tillsyn över.

Hur fungerar MIFO?

MIFO-metoden är uppdelad i två faser. Fas 1 innebär en inventering och preliminär risklassning av ett område. I Fas 1 utförs en orienterande studie där riskklassningen görs utifrån historiska uppgifter, den verksamhet som har bedrivits samt de ämnen som har hanterats. Inga provtagningar görs i Fas 1.

Fas 2 innebär oftast att man utför en mycket översiktlig miljöteknisk markundersökning. Utvärderingen i fas 1 kompletteras då med de nya uppgifter om föroreningsbilden som provtagningarna ger. Därefter gör man en ny riskklassning av objektet. Riskklassningen i fas 2 är oftast säkrare än klassningar som gjorts i fas 1 eftersom de bygger på ett mer omfattande underlag.

Vad gör miljöförbundet?

Söderåsens miljöförbund arbetar successivt för att förorenade områden i våra medlemskommuner ska undersökas enligt MIFO.

Miljöförbundet kan därför komma att ställa krav på att en verksamhetsutövare eller fastighetsägare ska utföra såväl orienterande studier (Fas 1) som miljötekniska markundersökningar (Fas 2). Att undersöka ett område kan till exempel bli aktuellt när en verksamhet ska lägga ner eller flytta eller om det finns misstanke om att ett område kan vara förorenat.

En del fastigheter har redan inventerats och riskklassats enligt MIFO Fas 1 av länsstyrelsen. Miljöförbundet arbetar fortlöpande för att dessa fastigheter ska undersökas enligt MIFO fas 2 och kan därför ställa krav på fastighetsägare eller verksamhetsutövare för att få undersökningar genomförda.

Behöver jag som verksamhetsutövare eller fastighetsägare göra något?

Om du ska avveckla en verksamhet kan du behöva genomföra markundersökningar för att säkerställa att fastigheten inte behöver saneras. Du hittar mer information om vad du bör tänka på när du ska avveckla en verksamhet här.  

Om din fastighet redan är undersökt enligt MIFO fas 1 men inga markundersökningar har gjorts ännu kan det vara aktuellt att utföra sådana. Kontakta oss på miljöförbundet för mer information och rådgivning.

 

Länkar

Naturvårdsverket

Länsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017