Luftvård

Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt. Skogens träd och jordbrukets grödor skadas också av luftföroreningar. Kommunerna är ansvariga för att kontrollera luftkvaliteten och rapporterar vidare resultat av mätningar till Svenska miljöinstitutet.

Luftföroreningar påverkar även material som metall, gummi, plast och kalksten så att de bryts ned snabbare. Därigenom skadas till exempel byggnadskonstruktioner och föremål som är kulturhistoriskt värdefulla.

Enligt luftkvalitetsförordningen är Sveriges kommuner skyldiga att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls i den egna kommunen. Sveriges miljökvalitetsnormer anger lägsta tolererbara miljökvalitet för bland annat vatten, mark och luft. Kommunerna som ingår i Söderåsens miljöförbund har valt att medverka i Skånes luftvårdsförbunds samordnade kontroll av luftföroreningar i Skåne. Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som övervakar luftkvaliteten i Skåne. Resultat från kommunernas luftmätningar rapporteras till Svenska miljöinstitutet, IVL. 
 

Länkar

Naturvårdsverket - Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Svenska miljöinstitutet - Luftkvalitet

Länsstyrelsen - Luftföroreningar

Miljökvalitetsmål - Frisk luft

Skånes Luftvårdsförbund


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017