Livsmedelstillsyn

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är korrekt och enkel att förstå. Ingen ska behöva bli sjuk av att äta maten som säljs i butiker eller som serveras på restauranger i Sverige.

Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör Söderåsens miljöförbund regelbundna kontroller på alla livsmedelsverksamheter i våra fem kommuner (Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga).

 
 
survey-1594962_1920.jpg

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll innebär att en myndighet kontrollerar att företaget uppfyller lagstiftningens krav i sin verksamhet. 

Vid kontrollerna undersöks olika lagstiftningsområden, bland annat företagens rutiner gällande HACCP-baserade förfaranden, rengöring, skadedjursbekämpning, personalhygien, personalutbildning, underhåll av lokaler och utrustning. Kontrollerna kan vara föranmälda eller oanmälda och gälla olika delar av den lagstiftning som gäller för den aktuella verksamheten. Alla lagstiftningsområden ska inte kontrolleras varje gång.

Den offentliga kontrollen ska baseras på hur stora riskerna i verksamheten är. Kontrollen ska utföras regelbundet och antalet kontroller ska stå i proportion till riskerna i den verksamhet som kontrolleras.

Olika kontroller:

  • Inspektion

Inspektion är den vanligaste kontrollmetoden och sker nästan alltid oanmäld. Under en inspektion tittar vi på verksamhetens livsmedelshantering och kontrollerar så att rutinerna i den egna kontrollen följs och dokumenteras. Vi kan också kontrollera om personalen känner till de rutiner som finns för verksamheten. Oftast tittar vi inte på alla kontrollområden under en inspektion. 

  • Revision

Revision sker normalt föranmält och innebär att en större genomgång görs av hela verksamheten med fokus på egenkontrollprogrammet och HACCP (om det är aktuellt). Revisionens syfte är framför allt att gå igenom hur rutinerna i egenkontrollen fungerar, om de följs och om de leder till att lagstiftningens mål uppfylls. Under revisionen diskuteras också vilka planerade förändringar av den egna kontrollen som finns samt vilka eventuella problem som behöver lösas.

  • Provtagning

Provtagning och analys fungerar främst som stöd till inspektioner och kan utföras för att kontrollera om livsmedel är säkra att äta eller om innehållet stämmer med märkningen. Oftast genomförs provtagning och analys i samband med utredning av misstänkta matförgiftningar eller som en del av kontrollprojekt.

 

Oavsett vilken kontrollmetod som används har myndigheten rätt att ta del av dokument och samtliga utrymmen som kan kopplas till verksamheten.


Resultat av kontrollen

De eventuella avvikelser från lagstiftningen som påträffas under en kontroll avgör vilket omdöme kontrollen resulterar i. Efter kontrollen sammanställer inspektören avvikelserna och verksamheten får något av följande omdömen:

  • Omdömet "Utan avvikelse" ges när ingen avvikelse påträffas.

  • Omdömet "Med avvikelse som kan följas upp vid nästa ordinarie kontroll" ges när det finns avvikelser men inspektören bedömer att ett särskilt besök för uppföljning inte är motiverat. Företagaren åtgärdar avvikelserna och vid nästa ordinarie kontrollbesök görs en uppföljning.

  • Omdömet "Med avvikelse, extra offentlig kontroll" ges när det finns många avvikelser eller allvarliga avvikelser och uppföljningen inte kan vänta till nästa ordinarie kontroll.

Efter kontrollen skickas en kontrollrapport eller ett beslut om förbud eller föreläggande till företaget där omdömet framgår.

 
apple-3659801_1920.jpg

När det finns avvikelser

Om inspektören bedömer att det finns avvikelser från lagstiftningen görs alltid en uppföljning för att kontrollera att bristerna åtgärdas. Om vi behöver göra extra kontroll för att följa upp avvikelserna ska tiden som går åt betalas av företagaren. Detta inkluderar även förberedelse, uppföljande kontroll, utredning och efterarbete.

Om bristerna inte åtgärdats vid uppföljningen eller om avvikelserna är så pass allvarliga att det finns stor risk för människors hälsa kan det bli aktuellt med sanktionsåtgärder. Sanktionerna kan variera beroende på hur allvarliga bristerna är. Nedan följer exempel på olika sanktioner:

  • Föreläggande

Föreläggande om åtgärder innebär att företaget åläggs att åtgärda konstaterade brister inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite. Det betyder att man måste betala böter om man inte gjort åtgärderna inom den förelagda tiden och på rätt sätt. Om bristerna inte åtgärdas trots föreläggandet blir någon av övriga sanktionsåtgärder aktuella eller så kan vitet höjas. Vitet tillfaller staten.

  • Förbud

Förbud mot delar av verksamheten innebär att företaget förbjuds en viss typ av livsmedelshantering, till exempel nedkylning. Beslutet kan bli aktuellt när livsmedelshanteringen bedöms utgöra en risk för människors hälsa. Det kan också bli aktuellt om företaget bedriver en livsmedelsverksamhet som miljöförbundet inte fått information om t.ex. en oregistrerad verksamhet.

Förbud mot att släppa ut varor på marknaden kan bli aktuellt om företaget säljer produkter som är märkta på fel sätt eller livsmedel som är otjänliga. Om det till exempel finns salmonella i ett parti livsmedel får det inte säljas, och du som företagare har ansvar för att hela partiet tas bort från marknaden.

Förbud för hela verksamheten blir aktuellt om det finns stora brister i verksamheten, till exempel allvarliga brister i egenkontrollen eller akuta underhålls- eller rengöringsbrister. Detta innebär att företagaren kan bli tvungen att stänga sin verksamhet tills avvikelserna är åtgärdade.

Kontrollrapporterna är offentliga

Nästan alla handlingar vi hanterar på Söderåsens miljöförbund är offentliga. Det innebär att vem som helst kan begära ut handlingar och se resultaten från våra kontroller.

 

För mer information om tillsyn finns på Livsmedelsverket - Tillsyn