Livsmedelsinspektion

Det är Söderåsens miljöförbund som ansvarar för tillsynen av livsmedelsverksamheter i våra fem kommuner. Här hittar du information om hur en inspektion går till och vad som händer om vi hittar avvikelser.

Den offentliga kontrollen kan utföras på olika sätt. De tre huvudtyperna är inspektion, revision samt provtagning och analys.

Inspektion är den vanligaste kontrollmetoden och sker nästan alltid oanmäld. Under en inspektion tittar vi på verksamhetens livsmedelshantering och kontrollerar så att rutinerna i den egna kontrollen följs och dokumenteras. Vi kan också kontrollera om personalen känner till de rutiner som finns för verksamheten. Oftast tittar vi inte på alla kontrollområden under en inspektion. 

Utifrån kontrollen gör vi sedan en bedömning av hur väl livsmedelsföretaget lever upp till lagstiftningens mål. Förutom vid den regelbundna kontrollen kan inspektioner göras när vi behöver utreda klagomål eller misstänkt matförgiftning.

Revision sker normalt föranmält och innebär att en större genomgång görs av hela verksamheten med fokus på egenkontrollprogrammet och HACCP (om det är aktuellt). Revisionens syfte är framför allt att gå igenom hur rutinerna i egenkontrollen fungerar, om de följs och om de leder till att lagstiftningens mål uppfylls. Under revisionen diskuteras också vilka planerade förändringar av den egna kontrollen som finns samt vilka eventuella problem som behöver lösas.

Provtagning och analys fungerar främst som stöd till inspektioner och kan utföras för att kontrollera om livsmedel är säkra att äta eller om innehållet stämmer med märkningen. Oftast genomförs provtagning och analys i samband med utredning av misstänkta matförgiftningar eller som en del av kontrollprojekt.

Checklista vid kontrollen

Under inspektioner och revisioner tittar inspektören på ett eller flera av de kontrollområden som Livsmedelsverket tar upp i "Vägledning till offentlig kontroll". I vägledningen beskrivs vad som kan kontrolleras och hur eventuella avvikelser ska bedömas.  Det är samma kontrollområden i hela Sverige.

Inspektören bestämmer vilka områden som han eller hon ska fokusera på vid besöket och gör en checklista utifrån det. Vad inspektören väljer att fokusera på beror bland annat på vilken typ av livsmedelsverksamhet det gäller, vilka kontrollområden som är kontrollerade sedan tidigare samt eventuella klagomål.

Resultat av kontrollen

De eventuella avvikelser från lagstiftningen som påträffas under en kontroll avgör vilket omdöme kontrollen resulterar i. Efter kontrollen sammanställer inspektören avvikelserna och verksamheten får något av följande omdömen:

Omdömet "Utan avvikelse" ges när ingen avvikelse påträffas.

Omdömet "Med avvikelse som kan följas upp vid nästa ordinarie kontroll" ges när det finns avvikelser men inspektören bedömer att ett särskilt besök för uppföljning inte är motiverat. Företagaren är skyldig att åtgärda avvikelserna och vid nästa ordinarie kontrollbesök görs en uppföljning.

Omdömet "Extra kontroll krävs" ges när det finns många avvikelser eller allvarliga avvikelser och uppföljningen inte kan vänta till nästa ordinarie kontroll.

Efter kontrollen skickas en kontrollrapport eller ett beslut om förbud eller föreläggande till företaget där omdömet framgår.

När det finns avvikelser

Om inspektören bedömer att det finns avvikelser från lagstiftningen görs alltid en uppföljning för att kontrollera att bristerna åtgärdas. Om vi behöver göra en extra kontroll för att följa upp avvikelserna ska tiden som går åt betalas av företagaren. Detta inkluderar även förberedelse, uppföljande kontroll, utredning och efterarbete.
Om bristerna inte åtgärdats vid uppföljningen eller om avvikelserna är så pass allvarliga att det finns stor risk för människors hälsa kan det bli aktuellt med sanktionsåtgärder. Sanktionerna kan variera beroende på hur allvarliga bristerna är. Nedan följer exempel på olika sanktioner:

Föreläggande om åtgärder innebär att företaget åläggs att åtgärda konstaterade brister inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite. Det betyder att man måste betala en straffavgift om man inte gjort åtgärderna inom den förelagda tiden. Om bristerna inte åtgärdas trots föreläggandet blir någon av övriga sanktionsåtgärder aktuella.

Förbud mot delar av verksamheten innebär att företaget förbjuds en viss typ av livsmedelshantering, till exempel nedkylning. Beslutet kan bli aktuellt när livsmedelshanteringen bedöms utgöra en risk för människors hälsa. Det kan också bli aktuellt om företaget bedriver en livsmedelsverksamhet som miljöförbundet inte fått information om.

Förbud mot att släppa ut varor på marknaden kan bli aktuellt om företaget säljer produkter som är märkta på fel sätt eller livsmedel som är otjänliga. Om det till exempel finns salmonella i ett parti livsmedel får det inte säljas, och du som företagare har ansvar för att hela partiet tas bort från marknaden.

Återkallat godkännande eller förbud för hela verksamheten blir aktuellt om det finns stora brister i verksamheten, till exempel allvarliga brister i egenkontrollen eller akuta underhålls- eller rengöringsbrister. Detta innebär att företagaren kan bli tvungen att stänga sin verksamhet tills avvikelserna är åtgärdade. Om allvarliga avvikelser upptäcks vid upprepade tillfällen kan det bli aktuellt med en permanent stängning.

 

Länkar

Livsmedelsverket

 

Sidan uppdaterad: 18 februari 2017