Slam och latrin

Kommunens renhållare ansvarar för tömning av slamavskiljare och slutna tankar samt hämtning av latrin från torra toalettlösningar.

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar ska normalt ske minst en gång per år, men vid låg belastning kan du ansöka om längre tömningsintervall. Detta förutsätter att det finns en fungerande avloppsanläggning och att längre tömningsintervall inte påverkar anläggningens funktion negativt. Du hittar blankett för ansökan om längre slamtömningsintervall här. http://www.smfo.se/blanketter-privatperson 

Har du en torrtoalett, utedass eller mulltoa så ska kommunens renhållare hämta detta avfall också.  

Eget omhändertagande
Om du själv vill tömma, kompostera och sprida latrin eller slam måste du först ansöka om detta. Tänk på att det krävs en stor och tät latrinkompost och tillräckliga ytor för spridning och odling. Läs mer om detta i vårt informationsblad Eget omhändertagande på tomtmark.

Om du vill sprida slammet på jordbruksmark ställer vi mycket höga krav på var och hur slammet får spridas. Du får endast sprida slammet från din egen fastighet, eftersom du måste ha koll på vilka smittämnen som kan finnas i slammet. Du kan läsa mer om detta i vårt informationsblad Eget omhändertagande på jordbruksmark (pdf)

Blanketter

Blanketter hittar du här

Informationsblad

Eget omhändertagande på tomtmark (pdf)

Eget omhändertagande på jordbruksmark (pdf)

Länkar

Lokala föreskrifter för renhållning

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:02) om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017