Latrin- och slamtömning

Om du själv vill ta hand om till exempel slam från din trekammarbrunn eller vill kompostera din latrin finns det en del krav som du måste följa. Här har vi samlat det som är viktigt att veta.

Latrin är ett hushållsavfall som ska hämtas av kommunens renhållare. Om du själv vill kompostera och ta hand om din latrin på din tomt måste du anmäla det till oss på miljöförbundet. Mer information om eget omhändertagande på tomtmark hittar du här.

Slam från trekammarbrunnar och slutna tankar ska också hämtas av kommunens renhållare. Tömning ska ske minst en gång per år. Vid låg belastning kan vi godkänna ett längre tömningsintervall om det finns en fungerande avloppsanläggning och om ett längre tömningsintervall inte påverkar anläggningens funktion negativt. Du hittar blankett för ansökan om längre slamtömningsintervall under "Blanketter" nedan.

Om du själv vill ta hand om ditt slam på din tomt måste du skicka in en anmälan/ansökan till oss. Du kan läsa mer om vad du bör tänka på om du vill ta hand om ditt eget slam här

Om du är lantbrukare och vill sprida ditt slam på jordbruksmark måste du också skicka en ansökan/anmälan till oss. Om du vill sprida slam på jordbruksmark ställer vi mycket höga krav på var och hur slammet får spridas. Du kan läsa mer om detta i vårt informationsblad Eget omhändertagande på jordbruksmark (pdf).

 

Blanketter

Blanketter hittar du här

Informationsblad

Eget omhändertagande på tomtmark (pdf)

Eget omhändertagande på jordbruksmark (pdf)

Länkar

Lokala föreskrifter för renhållning

Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:02) om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (pdf)

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2011:25) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017