Lantbruk och hästhållning

Det skånska jordbruket förser oss med närproducerade livsmedel och ett öppet odlingslandskap med inslag av natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Odling av livsmedel och växter kan ske både på friland men även i plasttunnlar på fält och i växthus. Jordbruket innebär också en påverkan på miljön genom bland annat växtnäringsläckage och spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Det finns många regler om hur jordbruk ska bedrivas. Ett bra sätt att få överblick över vilka regler som gäller är att genomföra Miljöhusesynen.

Genom att gå med i Greppa Näringen kan du lära dig mer om hur din verksamhet påverkar miljön och vad du kan göra för att minska miljöpåverkan.

Miljöbalken och tillhörande bestämmelser gäller därför dig som jordbrukare. Information om bland annat cisterner, avfall och köldmedia som är gemensamt för många verksamheter hittar du här.

 

Gödsel och slam

Det finns ett omfattande regelverk som styr när, var och hur man får sprida gödsel, urin och andra organiska gödselmedel. Lagring och spridning av gödsel regleras bland annat av Jordbruksverkets föreskrifter men även av de kommunala föreskrifterna. Regelverket specificerar vilka regler som gäller känsliga områden som Bjuv, Klippan, Perstorp och Svalöv. Örkelljunga kommun ligger utanför känsligt område och har därför andra regler.


Hästhållning

Det är viktigt att du som är hästägare tänker på att din hästhållning inte får skada miljön eller störa dina grannar. Det kan till exempel handla om hur du ska hantera gödsel på rätt sätt eller hur du begraver din häst. Tänk också på att det ibland krävs tillstånd för att hålla häst.

Läs mer om hästhållning här


Bekämpningsmedel

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen. För att få använda bekämpningsmedel i klass 1 och klass 2 krävs särskilt behörighet. 

Läs mer om bekämpningsmedel här


Avfall

För att spara på naturens resurser och förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen är det viktigt att återvinna och hantera avfall på bästa sätt. Tänk på att du som lantbrukare är skyldig att dokumentera farligt avfall som förekommer inom din verksamhet.                    

Läs mer om avfall här


Djurhållning

Om du har en verksamhet där du håller djur ska du följa miljöbalkens bestämmelser. Det kan till exempel handla om att ta hand om gödsel på rätt sätt. Viss djurhållning kräver tillstånd från länsstyrelsen eller från oss på Söderåsens miljöförbund.

Läs mer om djurhållning här


Pannor

En panna som eldas med spannmål, flis eller halm kan vara ett bra sätt att minska på användningen av fossila bränslen. Det är viktigt att veta att vissa pannor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Om du vill elda kadaver i din panna krävs tillstånd från Jordbruksverket och Söderåsens miljöförbund. 

Läs mer om pannor här