Krav på avlopp

Söderåsens miljöförbund kan ställa krav på din avloppsanläggnings reningsförmåga oavsett om du har en gammal anläggning eller om du ska göra en ny. Det finns olika typer av avloppsanläggningar och vilken typ som är lämpligast för dig beror på förhållandena runt din fastighet.

Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara farligt för både människors hälsa och miljön. I orenat avloppsvatten finns bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material. Bakterier och virus kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. Utsläpp av näringsämnen från dåligt fungerande avlopp kan orsaka övergödning och detta leder till algblomning, igenväxta sjöar och syrebrist. Med tanke på att det finns många enskilda avlopp i kommunerna kan påverkan bli stor. Därför är det viktigt att alla har en fungerande avloppsanläggning.

Vilka reningstekniker är godkända?

Idag finns många olika produkter som renar avloppsvatten och teknikerna kan skilja sig åt ganska mycket. Det är avloppsanläggningens reningsförmåga som avgör om anläggningen lever upp till kraven, inte vilken teknik som används. Vattnet som släpps ut ska vara tillräckligt rent från både näringsämnen och smittoämnen så att det inte riskerar att sprida smitta eller skada miljön. Den avloppslösning som du väljer måste förstås passa på din fastighet. Grundkravet är att avloppsvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning. Du kan läsa mer om vanliga avloppslösningar här

En avloppsanläggning som enbart består av en trekammarbrunn är olaglig och måste göras om. Även äldre anläggningar som består av trekammarbrunn med efterföljande stenkista, infiltrationsbrunn eller sandfilterbrunn har en dålig reningsförmåga och måste göras om. 

Olika skyddsnivåer för avloppsanläggningar

Vilka reningskrav som gäller för din avloppsanläggning beror på var den kommer att ligga, hur känslig omgivningen är samt vilka risker det finns med att släppa ut avloppsvatten på platsen. Därför gör vi alltid en bedömning i varje enskilt fall. 

Vissa vattendrag är mer känsliga för övergödning än andra, och därför finns två olika skyddsnivåer; normal eller hög. Det finns ingen låg skyddsnivå. Naturvårdsverket har tagit fram olika reningskrav för de avloppsanläggningar som ska ligga inom områden med normal eller hög skyddsnivå.

Söderåsens miljöförbund har bedömningsgrunder av skyddsnivån som vi använder då vi prövar din ansökan för att avgöra vilka krav som kommer att ställas på reningen.

Minireningsverk ska ha CE-märkning

Från och med den 1 juli 2013 måste alla minireningsverk som säljs i Sverige vara CE-märkta, alltså testade enligt EU-standard. CE-märkningen innebär att produkten testats, men standarden innehåller inga gränsvärden och säger därmed ingenting om hur väl produkten fungerar. Du behöver därför titta på dokumentationen från testerna för att se om anläggningen lever upp till reningskraven.

 

Länkar

Söderåsens miljöförbund - Bedömning av skyddsnivåer vid tillståndsprövning av enskilda avlopp (pdf)

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (pdf)

Avloppsguiden - Krav på avloppsanläggningen

Boverket - CE-märkning av byggprodukter


Sidan uppdaterad: 9 mars 2017