Reningskrav för avlopp

Söderåsens miljöförbund kan ställa krav på din avloppsanläggnings reningsförmåga oavsett om du har en gammal anläggning eller om du ska göra en ny. Det finns olika typer av avloppsanläggningar och vilken typ som är lämpligast för dig beror på förhållandena runt din fastighet.

Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara farligt för både människors hälsa och miljön. I orenat avloppsvatten finns bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material. Bakterier och virus kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. Utsläpp av näringsämnen från dåligt fungerande avlopp kan orsaka övergödning och detta leder till algblomning, igenväxta sjöar och syrebrist. Med tanke på att det finns många enskilda avlopp i kommunerna kan påverkan bli stor. Därför är det viktigt att alla har en fungerande avloppsanläggning.

Skyddsnivå

Vilka reningskrav som gäller för din avloppsanläggning beror på var den kommer att ligga, var utsläppet sker, hur känslig omgivningen är samt vilka risker det finns med att släppa ut avloppsvatten på platsen. Därför gör vi alltid en bedömning i varje enskilt fall. 

Vissa vattendrag är mer känsliga för övergödning än andra, och därför finns två olika skyddsnivåer; normal eller hög. Det finns ingen låg skyddsnivå. Inom hög skyddsnivå behövs oftast traditionella reningstekniker kompletteras för ytterligare fosforrening.

Om du vill veta om din fastighet omfattas av hög eller normal skyddsnivå innan du skickar in din ansökan kan du kontakta oss.

Vilka reningstekniker är godkända?

Idag finns många olika produkter som renar avloppsvatten och teknikerna kan skilja sig åt ganska mycket. Det är avloppsanläggningens reningsförmåga som avgör om anläggningen lever upp till kraven, inte vilken teknik som används. Vattnet som släpps ut ska vara tillräckligt rent från både näringsämnen och smittoämnen så att det inte riskerar att sprida smitta eller skada miljön. Den avloppslösning som du väljer måste förstås passa på din fastighet. Grundkravet är att avloppsvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning. Du kan läsa mer om vanliga avloppslösningar här

En avloppsanläggning som enbart består av en trekammarbrunn är olaglig och måste göras om. Även äldre anläggningar som består av trekammarbrunn med efterföljande stenkista, infiltrationsbrunn eller sandfilterbrunn har en dålig reningsförmåga och måste göras om. 

Produktkrav

Alla byggprodukter (till exempel slamavskiljare och minireningsverk) som säljs i Sverige vara CE-märkta, alltså testade enligt EU-standard. CE-märkningen innebär att produkten testats, men standarden innehåller inga gränsvärden och säger därmed ingenting om hur väl produkten fungerar. Du behöver därför titta på dokumentationen från testerna för att se om anläggningen lever upp till reningskraven.

För slutna tankar och anordningar för endast bad-disk och tvättvatten saknas CE-märkning, men produkterna ska istället vara typgodkända av ett ackrediterat organ, till exempel RISE (före detta SP) och Kiwa. Att en produkt är typgodkänd innebär att den är testad och bedömd så att den överensstämmer med krav i svenska byggregler.

Länkar

Söderåsens miljöförbund - Bedömning av skyddsnivåer vid tillståndsprövning av enskilda avlopp (pdf)

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (pdf)

Avloppsguiden - Krav på avloppsanläggningen

Boverket - CE-märkning

Boverket - Typgodkännande  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/byggprodukter/att-salja-byggprodukter/typgodkannande/

 

 

 


Sidan uppdaterad: 9 mars 2017