Köldmedia

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Många köldmedier innehåller fluorerade växthusgaser (f-gaser) som bidrar till ökad växthuseffekt. För att minska risken för utsläpp av f-gaser finns lagstiftning som reglerar hur köldmedier ska hanteras.

Om du ska installera eller konvertera en köldmedieanläggning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du först göra en anmälan till oss på Söderåsens miljöförbund. Anmälningsblankett hittar du hos certifierade kontrollföretag.

Kom ihåg att informera oss om du säljer eller tar över en anläggning eftersom företaget då byter ansvarig verksamhetsutövare.

Läckagekontroll

Köldmedieanläggningar som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter, CO2e eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet av ett certifierat företag. Hur ofta beror på mängden koldioxidekvivalenter. Om ett läckagevarningssystem installeras kan kontrollerna göras med längre mellanrum.

Ett företag som installerar eller utför service och underhåll på köldmedieanläggningar ska ha ett företagscertifikat. Dessutom ska all personal som utför läckagekontroll, återvinning, installation, service och underhåll vara utbildad och ha ett personcertifikat. I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag. På INCERT:s webbplats kan du läsa mer om certifieringar och hitta certifierade företag och personer.

Årlig rapportering

Om du har en anläggning med en total köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska resultatet från läckagekontrollen årligen rapporteras in till Söderåsens miljöförbund. Rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars varje efterföljande år och redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det gångna året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. I rapporten ska även uppgifter om skrotning av aggregat finnas.

Ny gräns för läckagekontroll

Från och med den 1 januari 2015 har en stor förändring gjorts i lagstiftningen. Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram (kilo), men nu ska detta räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e).

Gränsen för läckagekontroll låg tidigare vid tre kilo fyllnadsmängd. Nu är gränsen fem ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att du måste veta vilken typ av köldmedier du har. Du kan räkna på om din anläggning kommer upp till gränsvärdet här. Du kan också kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Begränsningar

År 2020 begränsas användningen av köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A). Dessa köldmedier får då i regel inte användas i utrustning som nyinstalleras eller fyllas på vid underhåll av kylutrustning med en fyllnadsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

Miljösanktionsavgift

Om du inte följer bestämmelserna kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift:

  • För lång tid mellan läckagekontroller, 5 000 kr

  • Inte upprättat och fört register, 2 000 kr

  • Utebliven anmälan av installation/konvertering, 5 000 kr

  • Lämnat in årsrapporten för sent, 1 000 kr

  • Inte använt en certifierat företag för kontroll, 3 000 kr eller 10 000 kr

 

Informationsblad Köldmedia

Länkar

Naturvårdsverket

INCERT

Allt om f-gas

Riksdagen - Förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa flourerande växthusgaser (F-gasförordningen)


Sidan uppdaterad: 6 mars 2019