Kemikalier

Du som företagare ansvarar för att dina kemikalier hanteras på ett säkert sätt och att utsläpp från din verksamhet inte skadar människors hälsa eller miljön. Du ansvarar också för att alla anställda inom verksamheten hanterar kemikalier och farligt avfall på ett säkert sätt så att olyckor kan undvikas.

Tydliga instruktioner vid hantering är en förutsättning för att förhindra olyckor. Genom att identifiera de risker som finns när kemikalier och farligt avfall hanteras och förvaras kan lämpliga skyddsåtgärder vidtas, till exempel när det gäller förvaringsplats, invallning, förvaringskärl, innehållsmärkning och personskydd. Riskbedömningar om hantering och förvaring skall hållas uppdaterade och följas upp regelbundet av alla som berörs inom verksamheten.

Läs om bekämpningsmedel här

Förvara kemikalier säkert

Kemikalier måste förvaras på ett säkert sätt. Kemikalier bör inte förvaras i närheten av dag- eller spillvattenbrunnar. Genom att valla in förvaringsplatsen kan du förhindra att mark eller vatten förorenas vid eventuellt spill eller läckage. Det kan också vara bra att ha påkörningsskydd som förhindrar att truckar och andra fordon som används i verksamheten skadar förvaringskärlen. Skyddsutrustning och tydliga rutiner måste finnas för att förebygga spridning om en olycka skulle ske. Exempel på skyddsutrustning är tätting, skyddsduk eller filter för dagvattenbrunnar, adsorptionsmedel och länsar.

Hälsofarliga kemikalier ska förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn. De ska också förvaras avskilda från livsmedel, foder och andra varor som är avsedda att ätas. Särskilt farliga produkter (som omfattas av tillståndskrav) måste förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Du måste ha en kemikalieförteckning

Av egenkontrollförordningen framgår att alla kemiska produkter som hanteras i din verksamhet och som kan innebära risker för människors hälsa eller miljön ska finnas angivna i en förteckning. Genom att dokumentera vilka kemiska produkter som används i din verksamhet skaffar du dig kunskap om hur farliga produkterna är och vilka skyddsåtgärder som ska tillämpas. Alla kemiska produkter som har märkningsplikt bör finnas i kemikalieförteckningen och förteckningen ska hållas uppdaterad.

Förteckningen ska innehålla:

  • Namn på produkten

  • Använda mängder och användningsområde

  • Information om produktens skadlighet för miljö eller hälsa

  • Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöskadlighet

För de kemikalier som är märkningspliktiga (med märkningssymboler) ska säkerhetsdatablad finnas tillgängliga för personalen. Säkerhetsdatablad ger information och kunskap om hur kemikalier ska hanteras, förvaras och tas om hand när de blivit avfall. Vilka kemikalier som är märkningspliktiga framgår av CLP-förordningen. Du hittar mer information om CLP här.

Under "Informationsblad" hittar du mallar som du kan använda när du tar fram en kemikalieförteckning.

Undvik farliga kemikalier

Som verksamhetsutövare har du ansvar för att regelbundet se över de kemikalier som du hanterar. Kemikalier som är skadliga för människors hälsa eller miljön ska bytas ut mot sådana som är mindre farliga om det är möjligt. Kemikalier som finns med på EU:s kandidatlista eller är så kallade PRIO-ämne ska fasas ut. Även ämnen som finns med i EU:s vattendirektiv är ämnen som ska bytas ut mot mindre farliga ämnen. Du hittar mer information om farliga ämnen under "Länkar".

Särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Tillståndet söker du hos länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Tillståndet gäller oftast i fem år. Den som säljer särskilt farliga kemikalier har en skyldighet att kontrollera att den som köper produkterna ska använda dem i en yrkesmässig verksamhet. För privatpersoner krävs ett särskilt tillstånd. Försäljaren måste också föra anteckningar om försäljningen.

Du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du söker tillstånd på länsstyrelsens webbplats.

Farliga ämnen i varor

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ska du som arbetar i butik kunna svara på frågor om kemikalieinnehållet i de varor som du säljer. Lagen hänvisar till kandidatförteckningen där man har listat de ämnen som kan ge allvarliga effekter på hälsa eller miljön. När ett ämne finns med i förteckningen ska du som säljer varan kunna svara på frågan om den innehåller mer än 0,1 viktprocent av ämnet. Kunden har rätt att få informationen inom 45 dagar. Om kunden är yrkesmässig ska du lämna informationen direkt vid försäljningen oavsett om kunden efterfrågar den eller inte.

Om du får en fråga från en kund ska du be om kundens kontaktuppgifter om du inte kan svara på frågan direkt. Använd gärna miljöförbundets folder. Den kan du skriva ut och lägga i butiken.

Kontakta sedan leverantören eller huvudkontoret och berätta att en kund har frågat om en vara innehåller något ämne från kandidatförteckningen. Be dem kontrollera om något av ämnena förekommer i varan. Det räcker inte att leverantören skickar analysprotokoll, certifikat eller liknande. De bör också hjälpa till att tolka och utvärdera att informationen går att använda när du svarar kunden. Om det visar sig att varan innehåller ett ämne på kandidatförteckningen i en koncentration över 0,1 viktprocent ska kunden få information om hur varan används på ett säkert sätt. Be i så fall leverantören att ta fram sådan information. När du fått svar från leverantören kontaktar du kunden.

Du hittar mer information om kemikalier i varor här

 

Informationsblad

Våga fråga om innehållet (pdf)

Handledning förenklad kemikalieförteckning

Exempel förenklad kemikalieförteckning

Länkar

ECHA - Databasen för klassificerings- och märkningsregistret

ECHA - Förordningar

ECHA - Registrerade ämnen

ECHA - Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kemikalieinspektionen - Prioriteringsguiden

Kemikalieinspektionen - Begränsningsdatabas

Vattendirektivet


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017