Hantera avfall

Avfall uppstår i de flesta verksamheter. Det mesta av avfallet går ofta att sortera för återanvändning eller återvinning. Som verksamhetsutövare ansvarar du för att ditt avfall hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Du ska känna till vilka mängder och vilken typ av avfall som uppkommer i din verksamhet. Du ska också försöka minska mängden avfall och se till att så mycket som möjligt kan återanvändas eller återvinnas.

Transportera avfall

Avfall som inte är farligt är sådant avfall som inte är giftigt eller farligt för människor eller miljön, till exempel brännbart avfall, vissa sorters byggmaterial, metall, betong och tegel.

Du får som företagare själv transportera upp till 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall utan tillstånd. Farligt avfall och övrigt avfall får inte blandas eller späs ut. Till exempel kan du inte slänga ett bilbatteri eller en dunk med spillolja i en container med övrigt avfall eftersom hela containerns innehåll då klassas som farligt avfall. 

Det krävs anmälan eller tillstånd från länsstyrelsen för yrkesmässig insamling av avfall. Ange det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

Mellanlagra avfall

Anmälan ska göras för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. Du får lagra avfall i högst ett år innan det bortskaffas eller under högst tre år innan det återvinns eller behandlas.

Animaliska biprodukter

Hantering av avfall av animaliskt ursprung kräver ibland att du är registrerad och godkänd hos Jordbruksverket. Avfallet ska hanteras så att man kan spåra en eventuell smitta.

Matavfall omfattas bara av bestämmelserna om det:

  • transporterats i internationell trafik.
     
  • är avsett som foder.
     
  • är avsett att bearbetas vidare i enlighet med förordningarna.
     
  • ska användas i en biogasanläggning eller komposteras.

 

Länkar

Naturvårdsverket - Avfall, samlad information

Jordbruksverket - Produkter från djur


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017