Lagra gödsel

Om du har lantbruksdjur eller hästar finns det bestämmelser för hur gödsel, urin och andra organiska gödselmedel ska lagras och hur stort lagringsutrymme som behövs. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när du ska lagra gödsel.

Om du ska lagra gödsel, urin och andra organiska gödselmedel från lantbruksdjur och hästar är det viktigt att tänka på att lagringen ska ske utan läckage eller avrinning till marken och vattnet runt omkring. Därför är det viktigt att du fortlöpande kontrollerar lagringsutrymmena och utgödslingssystemen så att de är hela och fungerande. En sådan rutinmässig kontroll bör ingå i din egenkontroll.

Om du lagrar urin eller flytgödsel ska det finnas ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som minskar ammoniakavgången. Påfyllning ska ske under täckning.

I vissa fall kan gödsel lagras i stuka på fält. Det måste dock finnas tillräckligt med lagringskapacitet eftersom lagring på fält inte räknas med i lagringsutrymmet. Du hittar mer information i vårt informationsblad Stuka (pdf).  

Om du tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselmedel eller för bort stallgödsel från din gård ska det dokumenteras. Anteckningarna ska sparas i minst sex år och innehålla följande uppgifter: datum, gödselslag, mängd, mottagare eller leverantör av gödsel, mängden totalfosfor alternativt djurslag och antal djur gödseln kommer från.

Det finns många regler om hur jordbruk ska bedrivas. Ett bra sätt att få överblick över vilka regler som gäller är att genomföra Miljöhusesynen.

Genom att gå med i Greppa Näringen kan du lära dig mer om hur din verksamhet påverkar miljön och vad du kan göra för att minska miljöpåverkan. 

 

Blanketter

 

 

Informationsblad

Stuka (pdf)

Länkar

Jordbruksverket - Lagringsbehov

Jordbruksverket – Rekommendationer för gödsling och kalkning 2017 (pdf)

Förordningen om miljöhänsyn i lantbruket

Jordbruksverket – Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (pdf) 


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017