Information om personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgifter

Så här behandlar Söderåsens Miljöförbund dina personuppgifter

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person. För att skydda dig mot att din personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas finns dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter.

Syftet med att behandla personuppgifter

När du blir ombedd att lämna dina personuppgifter till Söderåsens Miljöförbund så ska syftet med personuppgiftsbehandlingen i det aktuella ärendet tydligt framgå. Det kan exempelvis handla om att du ansöker om uppehåll i sophämtning, vill installera nytt avlopp eller ansöka om verksamhet enligt Miljöbalken eller Livsmedelslagstiftningen. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna utföra lagstadgad tillsyn och handläggning på ett rättssäkert sätt, samt för att säkerställa rätt debitering enligt beslutad taxa.

Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, exempelvis från Lantmäteriet, Skatteverket, eller andra myndigheter.

Vad händer med personuppgifterna?

När du kontaktar oss så lämnar du personuppgifter om dig själv. Det görs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller påbörja handläggning av ditt ärende till oss.

Dina personuppgifter kommer att delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra vår handläggning av ditt ärende och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig är Söderåsens Miljöförbund, Box 74, 264 21 KLIPPAN,

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är 0435-78 24 70, 0435 78 24 73 e-post: info@smfo.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Personuppgifter som kommer in till Miljöförbundet blir i regel allmänna handlingar, därför får vi inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler såsom dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

 

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

  • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter men eftersom vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av en offentlig myndighet är denna rättighet begränsad.

  • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter

  • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller inte behandling av personuppgifter som stödjer sig på myndighetsutövning.

  • Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

  • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.

  • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (som byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) och som är kommunens tillsynsmyndighet.

 

Vi kan komma att göra ändringar i denna informationen. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

Du kan läsa mer om kakor/cookies på vår hemsida här.


Sidan uppdaterad: 20 juni 2018