Skyldighet att anmäla och upplysa

Om du hittar en förorening måste du kontakta miljöförbundet. Om du ska utföra en sanering av en förorening måste du anmäla det till miljöförbundet i god tid, och när saneringen är klar ska du lämna in en rapport.

Förorenade områden är mark- och vattenområden eller byggnader som är så förorenade att de kan medföra skada eller annan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller olyckshändelser. Att marken är förorenad upptäcks ofta när tidigare verksamhetsområden exploateras. Det kan till exempel röra sig om en lastbil som stått och läckt olja, föroreningar och spill från kemtvättar, ytbehandlare eller träimpregnering. Föroreningar kan förekomma i byggnader, anläggningar, mark, grundvatten och sediment. Det kan röra sig om tungmetaller, oljeprodukter eller organiska miljögifter. Risken för att föroreningarna sprids varierar mellan olika områden och beroende på hur marken ska användas.

De flesta förorenade områdena i landet har ännu inte identifierats och beskrivits. Naturvårdsverket har utarbetat ett flertal vägledningar som omfattar olika aktiviteter från initiering till avslutning av efterbehandlingsprojekt. 

Naturvårdsverket har också utvecklat en metod för att inventera och undersöka förorenade områden, MIFO.

Du är skyldig att upplysa om föroreningar

Om du hittar en förorening är du skyldig att omgående upplysa miljöförbundet om detta. Skyldigheten gäller även om marken blivit förorenad på grund av en olycka eller om föroreningar påträffas när du undersöker eller gräver i marken. Om du inte upplyser miljöförbundet när du upptäckt en förorening eller börjar gräva i ett förorenat område utan att ha anmält det till miljöförbundet kan det leda till böter eller fängelse.

Du är skyldig att anmäla sanering

Innan du börjar sanera förorenad mark måste du anmäla saneringen skriftligt till oss på miljöförbundet. Du måste lämna in anmälan till miljöförbundet minst sex veckor innan gräv- eller saneringsarbetet påbörjas. Om du sedan under arbetets gång upptäcker en hittills okänd förorening måste du stoppa arbetet och kontakta miljöförbundet.

Vid akuta situationer, till exempel vid olyckor där saneringen måste påbörjas omedelbart, ska du kontakta räddningstjänsten. Så fort det är möjligt ska du också kontakta miljöförbundet på telefon

Vad ska en anmälan innehålla?

En anmälan om sanering ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljöförbundet ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten, omfattningen och miljöeffekter. Blankett för anmälan hittar du längre ner på sidan under "Blanketter".

Anmälan bör alltid innehålla följande uppgifter:

 • Ansvarig verksamhetsutövare, fastighetsägare (lagfaren och taxerad) samt respektive organisationsnummer.
   
 • Anmälare, beställare, kontaktperson (konsult, entreprenör).
   
 • Gatuadress och fastighetsbeteckning.
   
 • Situationsplan över området (med förorenat område markerat, eventuellt även provtagningspunkter om sådana finns).
   
 • Historia kring fastigheten och dess verksamheter.
   
 • Dagvattenbrunnar samt recipienter i området och dess närhet.
   
 • Planerad markanvändning. Syftet med saneringen. Kod i detaljplan.
   
 • Typ av förorening och föroreningsrisk ur miljö- och hälsoperspektiv.
   
 • Vidtagna skyddsåtgärder och plan för att hantera uppgrävda massor.
   
 • Beskrivning av markarbete eller sanering och efterkontroll.
   
 • Avfallsmottagare, plats för avfallet.

Lämna in rapport efter saneringen

När saneringen är avslutad ska du lämna in en saneringsrapport till miljöförbundet. 
Saneringsrapporten ska beskriva hela projektet inklusive åtgärdsmålen och uppnådda resultat. Rapporten ska också innehålla uppgifter om var förorenade massor transporterats och omhändertagits. I rapporten ska det även finnas bedömningar, slutsatser och information om föroreningar har lämnats kvar.

Miljöförbundet gör sedan en bedömning av de genomförda saneringsåtgärderna och begär in kompletteringar vid behov. När miljöförbundet bedömer att rapporteringen är komplett kan ärendet avslutas.

 

Blanketter

 

 

Länkar

Naturvårdsverket - Stöd i miljöarbetet

Sveriges geologiska undersökning - Förorenade områden


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017