Farligt avfall

När det uppkommer farligt avfall i din verksamhet är det viktigt att det hanteras, förvaras och tas omhand på ett miljömässigt korrekt sätt. Du som verksamhetsutövare ska ha kontroll på ditt farliga avfall och lämna det till en godkänd avfallsmottagare eller anlita en transportör.

Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet som genererar farligt avfall ska du föra anteckningar om mängd för varje slag av farligt avfall som uppkommer i din verksamhet. Anteckningarna ska bevaras i minst tre år.

Vad som är farligt avfall finns definierat i Avfallsförordningen. Tänk på att du är skyldig att hantera farligt avfall enligt gällande lagstiftning, annars riskerar du eller ditt företag rättsliga påföljder.

Transportera farligt avfall

När farligt avfall lämnas till en transportör för transport inom Sverige ska både lämnaren och mottagaren av avfallet se till att det finns ett transportdokument under hela transporten. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt lämnarens och mottagarens identiteter. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt ska det undertecknas med lämnarens elektroniska signatur.
 
Du kan som verksamhetsutövare själv transportera upp till 100 kg/liter farligt avfall per kalenderår genom att göra en anmälan till länsstyrelsen. Ange det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. För återkommande transporter som omfattas av anmälningsplikt är det tillräckligt att anmälan görs vart femte år.

För att transportera avfall som innehåller PCB-produkt, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium behövs alltid tillstånd.

Mellanlagra farligt avfall

Anmälan till miljöförbundet ska göras för mellanlagring av farligt avfall om mängden vid något enskilt tillfälle inte överstiger:

 • 5 ton oljeavfall
   
 • 30 ton blybatterier
   
 • 100 ton elektriska eller elektroniska produkter
   
 • 30 ton impregnerat trä, eller
   
 • 1 ton annat farligt avfall.

(kod 90.60 i bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

För mellanlagring av större mängder ska ansökan om tillstånd göras hos länsstyrelsen.

 

Länkar

Riksdagen - Avfallsförordningen

Länsstyrelsen - Blanketter och e-tjänster


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017