Fåglar och vilt

Alla tamdjur omfattas av djurskyddslagen. Vilda djur har inte samma skydd men ska ändå behandlas med respekt. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på för att undvika konflikter med vilda djur och vad du kan göra om du kör på ett vilt djur.

I enstaka fall kan det uppstå konflikter mellan djur och människor. I Söderåsens miljöförbunds medlemskommuner finns det skyddsjägare som kan hjälpa till att lösa konflikter och informera om vilda djur. Det kan till exempel handla om enstaka djur eller djurpopulationer som snabbt vuxit sig för stora. Om du upplever störningar från vilda djur bör du tänka på att dessa förmodligen fanns i området före oss människor och att det är vi som inkräktar på deras områden.

Störande kråkfåglar

Kråkfåglar, oftast råkor och kajor, ser man ibland i stora koncentrationer. Råkor häckar i kolonier och är fredade under en stor del av året. De låter en del under häckningstiden och om en koloni blivit så stor att den uppfattas som störande kan förebyggande åtgärder vidtas innan häckningssäsongen börjar. Stora träd med klykor lämpliga för bobyggen kanske kan glesas ut och fågelskrämmor kan placeras ut, men ofta flyttas ”problemen” bara till en annan plats.

Kajor bygger sina bon i håligheter. Om du inte vill ha häckande kajor vid din bostad kan du sätta nät för ventiler, skorstenspipor och andra ställen där de annars kan ta sig in.

Var försiktig med att mata fåglar. För stora mängder fågelmat och olämpligt utformade fågelbord kan leda till att sjukdomar sprids och dra till sig andra fåglar än de småfåglar som maten troligtvis var avsedd för. Spill på marken kan även dra till sig råttor och andra gnagare.

Vilda djur

Vilda djur som lever nära inpå samhällen kan ibland bli alltför orädda. Det kan vara rådjur som betar av all växtlighet i trädgårdar, vildsvin som bökar upp gräsmattor, harar och kaniner som gräver hål i parker och grävlingar som bosätter sig i husgrunder. I första hand bör sådana djur flyttas eller skrämmas bort. 

Tänk på att alla Sveriges grodor, paddor, salamandrar, ödlor och ormar är fridlysta och inte får dödas eller flyttas utan dispens från länsstyrelsen. I vissa fall får huggorm flyttas från tomtmark utan dispens. Du kan läsa mer om detta på länsstyrelsens hemsida

Kommunens skyddsjägare

Skyddsjägaruppdraget är frivilligt och ger oftast en låg ekonomisk ersättning. Skyddsjägarna verkar i första hand inom planlagda områden och sorterar under respektive kommun. Många gånger har samma personer även uppdraget som eftersöksjägare vid viltdjursolyckor. Din kommun kan hjälpa dig att komma i kontakt med en skyddsjägare. 

Om du träffar på en skadad fågel eller ett annat nödställt vilt djur kan du ringa en lokal representant för organisationen Katastrofhjälp fåglar och vilt.

 

Länkar

Katastrofhjälp fåglar och vilt

Länsstyrelsen


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017