Egenkontroll och miljörapport

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. En god och genomtänkt egenkontroll är ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från oss på miljöförbundet.

En god egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan. Det är du som verksamhetsutövare som känner din verksamhet bäst. När egenkontrollen fungerar bra är det bästa sättet för att följa lagstiftningen och minska riskerna för miljön.

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan du till exempel göra genom att planera och organisera ditt miljöarbete genom beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar. Genom att införa rutiner, till exempel för hur utrustning ska hanteras, kan du minska risken för onödiga utsläpp eller sänka energiförbrukningen. Genom att sedan följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar kan du hitta förbättringsområden.

Kravet på egenkontroll är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. Du måste alltså bedriva egenkontroll.

Om verksamheten bedrivs yrkesmässigt och är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska du dessutom följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

Enligt förordningen ska egenkontrollen innehålla:

 • Dokumenterad ansvarsfördelning
   
 • Dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning
   
 • Dokumenterade undersökningar och riskbedömning av verksamheten
   
 • Förteckning av verksamhetens kemiska produkter och biotekniska organismer

När vi som tillsynsmyndighet är ute och inspekterar kontrollerar vi att din egenkontroll har skötts och dokumenterats. Tänk på att det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig om en olycka sker och i värsta fall kan bli skadeståndsskyldig. I egenkontrollförordningen ställs krav på att du omedelbart måste kontakta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar som kan påverka miljö eller människors hälsa.

Om det finns beslut om kontrollprogram för din verksamhet gäller detta parallellt med bestämmelserna om egenkontroll. Att införa miljöledningssystem är frivilligt, till skillnad från kraven på egenkontroll. Verksamheter som infört miljöledningssystem, till exempel ISO 14001 eller EMAS, lever förmodligen redan upp till kraven på egenkontroll. Men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll

Skicka in din miljörapport

Är ditt företag tillståndspliktigt enligt miljöbalken? Då ska du skicka din miljörapport elektroniskt till SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen, som är Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter. Vi och länsstyrelsen kan sedan hämta rapporterna från databasen. Miljörapporten ska lämnas in via SMP senast den 31 mars varje år.

Miljörapporten består av tre delar:

 • Grunddelen, som innehåller administrativa uppgifter.
   
 • Textdelen, där du bland annat redovisar hur villkoren uppfyllts och eventuella åtgärder som vidtagits under året.
   
 • Den tredje delen — emissionsdeklarationen — behöver du bara lämna in om din verksamhet finns med i bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:9.

Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9 och 2009:11). Instruktion om hur du fyller i miljörapportens olika delar finns på Miljörapporteringsportalen. Du kan lägga in dina uppgifter direkt i de mallar som finns där. 

 

Länkar

Naturvårdsverket - Svenska miljörapporteringsportalen

Riksdagen - Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll

Naturvårdsverket - Egenkontroll för C-verksamheter (pdf)

Egenkontroll - Naturvårdsverkets handbok (pdf)

 

Sidan uppdaterad: 18 februari 2017