Dricksvatten i livsmedelsverksamhet

För att säkerställa att vårt dricksvatten har bra kvalitet finns föreskrifter som dricksvattenproducenter och tillhandahållare måste följa.

Alla vattenanläggningar som tillhandahåller mer än 10 m³ per dygn eller försörjer fler än 50 personer omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. Föreskrifterna gäller dessutom för alla livsmedelsverksamheter och offentliga verksamheter som försörjs av egen dricksvattenanläggning eller brunn, till exempel camping, restaurang eller skola.

Dricksvattenanläggningar ska registreras hos oss på Söderåsens miljöförbund.

Registrera dricksvattenanläggning - små vattenverk

Registrera dricksvattenanläggning - stora vattenverk

Det ska finnas ett faroanalys - och undersökningsprogram som ska godkännas av miljöförbundet. Du hittar förslag på program och som kan fyllas i, länk nedan:

Faroanalys - och undersökningsprogram små vattenverk, ≤ 10 kubikmeter per dygn

Faroanalys - och undersökningsprogram stora vattenverk, > 10 kubikmeter per dygn

Ditt egenkontrollprogram ska beskriva rutiner för hur brunnen ska skötas för att dricksvattnet ska hålla en god kvalitet. I ditt provtagningsprogram ska du beskriva vilka prover som ska tas och hur ofta provtagning ska ske. Antalet prover som ska tas regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter och beror dels på hur mycket vatten som används, dels på vilket vatten man har. Ytvatten från en sjö eller vattendrag ska provtas oftare än vatten från en brunn.

Du som verksamhetsutövare ska själv sköta och bekosta provtagning och analyser av vattnet. Det finns två laboratorier i Sverige som är godkända för att analysera vattenprover: Synlab (tidigare Alcontrol) och Eurofins. På laboratoriernas hemsidor finns information om priser och hur du ska gå tillväga. Båda laboratorierna har särskilda portaler för provtagning och information för dig som har egen brunn. Det är viktigt att veta att den bedömning som laboratorierna hänvisar till här är den som gäller för privata brunnar som regleras av en annan lagstiftning.

När du kontaktar laboratoriet och skickar in dina vattenprover är det därför viktigt att du talar om att bedömningen av analysen ska göras enligt SLVFS 2001:30.


Information

För dig som har café, restaurang, bed & breakfast eller annan livsmedelsverksamhet med egen vattentäkt finns nedan bra information och råd till att både starta - och sköta sin dricksvattenanläggning.