Deponier

Det avfall som inte kan återvinnas läggs på deponi (soptipp). En deponi är en tillståndspliktig verksamhet. Det betyder att den som deponerar avfall måste ha tillstånd från länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen.

Idag läggar man bara sådant avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas på ett kostnadseffektivt sätt på deponi, till exempel inert avfall och farligt avfall.

Olaglig deponi

Om du lagrar material på din fastighet som inte mellanlagras för senare behandling måste du föra bort avfallet inom ett år. Om du däremot planerar att behandla avfallet har du tre år på dig. Om du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare inte följer tidsramarna ses lagringen av avfallet som en deponi, vilket är olagligt. Ibland dumpas avfall olagligt. Då är det oftast fastighetsägarens ansvar att ta bort avfallet. Tänk på att det är olagligt att deponera organiskt avfall.

Nedlagda deponier

Det finns många nedlagda deponier runtom i landet. Nedlagda deponier betraktas som förorenade områden och inventeras enligt MIFO-metodiken för att avgöra om de innebär en risk för människors hälsa och miljön. Det är oftast inte farligt att vistas på eller vid en deponi. Avfallet ligger oftast under ett skyddande täcke av jord, och många deponier är i dag helt bevuxna och kan till och med vara rekreationsområden. Utlakning av näringsämnen och metaller kan däremot utgöra en risk för miljön. Därför måste nedlagda deponier alltid hållas under uppsikt så att utlakningen kan kontrolleras.

Läckage från deponier

Att näringsämnen utlakas är ett problemen med gamla deponier, men det är inte farligt för människan. Exempel på andra ämnen som kan komma med lakvattnet är olika metaller. Tittar man i lakvattnet från en deponi kan det ibland vara rödfärgat och ha en oljeliknande film på ytan. Den röda färgen är vanligtvis järnutfällningar (likt rost) och den oljeliknande filmen är bakterier som livnär sig på dessa utfällningar. Det är alltså sällan olja eller andra akuta utsläpp det rör sig om, men det kan se ut som ett farligt utsläpp. Man ska alltid vara försiktig med alla former av lakvatten eftersom det ofta innehåller ämnen som kan vara farliga att få i sig. 

Söderåsens miljöförbund arbetar med att inventera alla nedlagda deponier i våra fem kommuner. Alla deponier har redan tilldelats en riskklass, men riskklassningen kommer att uppdateras och åtgärder kan behöva vidtas om det finns misstanke om fara för människors hälsa eller miljön.


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017