Cisterner

Utsläpp från läckande cisterner kan orsaka stor skada på mark, vatten, djur och växter under lång tid framöver. Skadorna är svåra att reparera och kan bli mycket kostsamma för den som förorsakat utsläppet. För att skydda mark och vatten mot föroreningar är det viktigt att kontrollera cisterner regelbundet.

Om du har en cistern för eldningsolja eller ska ta en cistern ur bruk finns det en del du behöver tänka på. Här har vi samlat det som är viktigast att veta. 

Krav på besiktning av cisterner

Cisterner ska kontrolleras vid installation, efter reparation samt med ett återkommande intervall. Intervallet varierar mellan tre, sex och tolv år beroende på cisternens korrosionsskydd och var den är placerad. Kontrollerna ska utföras av ett ackrediterat företag. Det innebär att företaget ska vara godkänt för att kontrollera cisterner. Du hittar ackrediterade företag på SWEDAC:s webbplats. Den som använder cisternen ska se till att kontrollrapporterna är tillgängliga och ska kunna visa upp dem vid ett tillsynsbesök. Det är viktigt att du ser till att cisternen kontrolleras vid installation, reparation samt besiktigas med jämna mellanrum, annars kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Installation

Om du ska installera en cistern måste du informera Söderåsens miljöförbund om detta senast fyra veckor innan du börjar använda cisternen.

Informationsplikten gäller när du installerar en cistern som innehåller eldningsolja, diesel eller spillolja och om det är en:

  • Cistern i mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer >1 m3.
     
  • Cistern ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer >1 m3-10 m3.
     
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Om du förvarar brandfarlig vätska inom ett vattenskyddsområde ställs högre krav på hur cisternen är placerad och utformad. 

Om du tänker byta ut en gammal cistern mot en ny ska du anmäla detta. Detsamma gäller om en gammal cistern åter tas i bruk. Om du har en cistern som är placerad inomhus där alla sidor går att kontrollera behöver du inte göra en anmälan till miljöförbundet, så länge cisternen inte är placerad inom vattenskyddsområde. Det kan också krävas bygglov för att få installera en utomhuscistern. Kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun för mer information.

Om du inte informerar Söderåsens miljöförbund kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Tänk på att större cisterner omfattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regelverk.

Ibland krävs tillstånd

Om du förvarar mer än tre kubikmeter diesel i en eller flera cisterner måste du anmäla detta till miljöförbundet och söka tillstånd hos kommunen. Om du förvarar brandfarlig vätska inomhus ska du söka tillstånd om volymen överstiger 250 liter. När det gäller eldningsolja som används för uppvärmning krävs tillstånd först när volymen är större än 10 kubikmeter.

Cistern som tas ur bruk

Om du ska ta en cistern ur bruk ska du göra en skriftlig anmälan till oss på Söderåsens miljöförbund.

En cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras av ett ackrediterat företag eller genomgå återkommande kontroller. Om cisternen inte används ska den i första hand plockas bort. En cistern som ligger kvar i marken ska fyllas med sand för att undvika marksättningar om cisternen rostar sönder. Det är också viktigt att ta bort påfyllningsrören för att inte påfyllning ska ske av misstag i framtiden. Nivåmätare som innehåller kvicksilver och avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och ska transporteras och tas omhand av företag med tillstånd för detta.

Läckage

Det är viktigt att Söderåsens miljöförbund kontaktas direkt om oljeföroreningar påträffas i marken runt cisternen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också regler för cisterner. Förvaring i mark av klass 3-vätska är inte tillståndspliktig.

 

Blanketter

 

 

Länkar

Swedac - Ackrediteringsregister

MSB - Cisterner och rörledningar

MSB - Föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (pdf)

Naturvårdsverket - Föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (pdf)


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017