Buller

Buller definieras som oönskat ljud och är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Även önskade ljud kan bli buller om ljudnivån är för hög. Vanliga källor till buller är fläktar, industrier, trafik, konserter och grannar.

Buller kan resultera i allt från hörselskador och sömnstörningar till stress och allmänt obehag. I den senaste folkhälsoenkäten från 2008 rapporterade 19-26 % av befolkningen i miljöförbundets upptagningsområde att de störs av buller från trafik.

Riktlinjer för buller från trafik

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller ny- och ombyggnad av vägar och järnvägar:

 • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
   
 • 45 dBA maximal nivå inomhus nattetid
   
 • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
   
 • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Det finns ett åtgärdsprogram för att minska trafikbullerstörningar i befintlig bebyggelse. Regeringens proposition, ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”, 1996/97:53 beskriver programmet. På sikt ska bullerriktvärdena för nybyggnation uppnås. I första hand åtgärdar trafikverket de fastigheter som utsätts för följande nivåer eller högre:

 • 65 dBA ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller
   
 • 55 dBA maximalnivå inomhus nattetid för järnvägsbuller.

Riktvärde för verksamhetsbuller

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande installationer utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om industribuller.

Om du bedriver miljöfarlig verksamhet har du ansvar för de miljöstörningar som kan uppkomma. Väghållaren eller industriägaren är alltså ansvariga för bullret som anläggningen orsakar.

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till personen som stör, det vill säga den som driver industrin, väghållaren eller till fastighetsägaren. Om störningarna ändå inte minskar kan du vända dig till Söderåsens miljöförbund.

Läs mer om vad du ska göra om du störs av buller här

Vem kan göra en mätning?

Företag som kan hjälpa dig att göra en bullermätning benämns akustikkonsulter. Söderåsens miljöförbund gör inte mätningar på beställning eller uppdrag.

 

Blanketter

 

Länkar

Naturvårdsverket - Buller

Boverket


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017