Blanketter för dig som privatperson

Här nedan finns blanketter som riktar sig till dig som privatperson. Är det någon blankett som saknas, som inte fungerar eller som inte ser rätt ut, maila info@smfo.se så hjälper vi dig. 

Blanketterna är i pdf-format, och du behöver gratisprogrammet Adobe Reader för att hämta dem.

Du kan fylla i de flesta blanketter direkt på skärmen. Du behöver dock skriva ut och skriva under blanketten innan du skickar in den till oss.

Tips! Se till att fylla i din blankett så korrekt som möjligt. Läs instruktionerna på blanketten ordentligt så du får med alla bilagor som eventuellt krävs. Ju bättre ifylld blanketten är, desto kortare kommer vår handläggningstid att bli.

Avlopp

-          Ansökan om avloppsanläggning, om du ska lägga nytt eller ändra i din befintliga          avloppsanläggning

-          Kvalitetsförsäkran, när avloppsanläggningen är färdig

-          Underlag för utformning av infiltration

-          Underlag för utformning av markbädd 

Slam, latrin och fosforfilter

-          Längre slamtömningsintervall, om du vill ha slamtömning vartannat år

-          Egen slamtömning, om du vill tömma din avloppsanläggning själv

-   Eget omhändertagande av latrin, för dig med torrtoalett

- Längre bytesintervall av fosforfilter, för fastigheter i Svalövs kommun

 Bostadsmiljö

-          Blankett för bostadsklagomål

 

Avfall

-          Anmälan om kompostering

-          Ansökan om uppehåll i avfallshämtning för Bjuv och Svalöv

-          Ansökan om gemensam sopbehållare för Bjuv och Svalöv

 

Livsmedel

-          Anmälan om misstänkt matförgiftning

 

Djur

-          Ansökan om tillstånd för hållande av djur inom område med detaljplan eller

           områdesbestämmelser

 

Energi

-          Anmälan/Ansökan för installation av värmepumpsanläggning för att utvinna värme

           ur mark-, yt- eller grundvatten

-          Grannyttrande, yttrande från berörda grannar i samband med ansökan/anmälan om

           värmepumpsanläggning