Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel måste vara godkända av kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och märkt på svenska. All yrkesmässig användning av växtskyddsmedel kräver tillstånd och anmälan till miljöförbundet.

Om du sprider bekämpningsmedel av klass 1 eller 2 måste du ha ett personligt användningstillstånd (giltig behörighet). Tillståndet utfärdas av Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket.

Fasta skyddsavstånd utomhus

Sprider du växtskyddsmedel utomhus behöver du hålla vissa skyddsavstånd. Skyddsavstånden gäller både vid privat och yrkesmässig användning och skyddsavstånden ska hållas oavsett om det gäller jordbruksmark eller andra områden.

Följande minsta skyddsavstånd gäller:

 • 2 meter till öppna diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar
   
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
   
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar  

Det är viktigt att känna till att vissa preparat kräver större skyddsavstånd än vad som nämnts ovan. Du kan använda Kemi:s bekämpningsregister för att kontrollera om ett preparat är godkänt och vad som gäller vid användning.

Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel utomhus kan det finnas behov av att anpassa skyddsavstånden ytterligare beroende på till exempel vind- och väderförhållanden, omgivning, växtskyddsmedlets egenskaper och spridningsmetod.

Tillstånds- och anmälningsplikt för växtskyddsmedel

All yrkesmässig användning av växtskyddsmedel kräver tillstånd och anmälan till miljöförbundet. Tillstånd och anmälan krävs för samtliga växtskyddsmedel, det vill säga även för klass 3 preparat som exempelvis ogräsättika.

Tillstånd från miljöförbundet krävs vid användning på eller inom:

 • vattenskyddsområden
   
 • tomtmark för flerfamiljshus
   
 • gårdar till skolor och förskolor
   
 • allmänna lekplatser, parker och trädgårdar
   
 • idrotts- och fritidsanläggningar
   
 • vid planerings- och anläggningsarbete
   
 • vägområden, grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
   
 • hårdgjorda ytor (asfalt, betong)
   
 • på vägområden, mot invasiva arter
   
 • på banvallar
   
 • på allemansrättslig mark som är större än 1 000 m2 (ej åkermark)
   

Hantera växtskyddsmedel på lämplig plats

Hantering av växtskyddsmedel, som utspädning, blandning, påfyllning och utvändig rengöring av sprututrustning, måste ske på en lämplig plats. Detta gäller både utomhus och inomhus, till exempel i växthus eller i samband med betning.

Blandning, utspädning, påfyllning och utvändig rengöring av sprututrustning får inte ske på:

 • vägområden, grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor
   
 • ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material där det inte finns möjlighet att samla upp växtskyddsmedel och rengöringsvatten

När du blandar och fyller på samt rengör sprutan utomhus måste du hålla ett skyddsavstånd på minst 30 metertill öppna diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Om hanteringen sker på yta med uppsamling eller biobädd eller på annan lämplig plats med motsvarande funktion gäller istället ett skyddsavstånd på minst 15 meter.

Exempel på lämplig plats:

 • tät gödselplatta med uppsamling till urinbrunn
   
 • annan gjuten platta med uppsamling i tank
   
 • biobädd som täcker hela sprutans bredd och som har tät gräsbevuxen yta
   

Förvaring av växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett invallat utrymme eller i invallad behållare med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill. Syftet är att förebygga och förhindra risk för läckage och att skydda miljön. Med uppsamling menas att minst en tredjedel av den maximalt förvarade volymen eller hela volymen av den största förpackningen ska kunna samlas upp. Det invallade utrymmet ska ha tätt golv utan avlopp (golvbrunn). Det ska även vara tätt mellan golv och vägg.

Sprutjournal

Från och med den 1 januari 2015 ska du anteckna syftet med din bekämpning i en sprutjournal. Syftet kan vara att behandla mot ogräs eller skadegörare. Behandling kan även ha skett i form av tillväxtreglering eller för nedvissning. Tänk på att göra noteringar i alla kolumner även om du inte behövde ta hänsyn till uppgiften vid spruttillfället. Till exempel kan du skriva ett streck i journalen om anpassat skyddsavstånd inte var aktuellt eller om det inte finns någon karenstid för ett preparat, på så sätt framgår det att du tänkt igenom uppgiften och inte råkat glömma bort den.

Övrig dokumentation

Det är även bra att ha en inventarielista över vilka hälso- och miljöfarliga kemiska ämne som finns och säkerhetsdatablad för dessa. Du bör uppdatera listan regelbundet. Du ska anpassa uppdateringen av inventarielistan efter hur mycket preparat som finns och hur ofta det köps in. Vi rekommenderar att inventarielistan uppdateras minst en gång per år. Om du har en anmälningspliktig verksamhet (C-verksamhet) omfattas du av reglerna kring verksamhetsutövarens egenkontroll, och då ska denna inventarielista finnas på företaget. Du kan läsa mer om egenkontroll här.

Försäljning av bekämpningsmedel

Senast den 26 november 2015 ska alla som distribuerar eller säljer växtskyddsmedel ha gått en utbildning och fått ett utbildningsbevis. Kravet innebär att det måste finnas minst en person med utbildning tillgänglig där växtskyddsmedel säljs för att ge kunder information om hur preparatet ska användas, vilka miljö- och hälsorisker som kan finnas och vad man kan göra för att minska riskerna.

IPM-integrerat växtskydd

Syftet med integrerat växtskydd är att nå en hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel genom att främja alternativa metoder och tekniker. I Sverige har lantbruksbranschen arbetat aktivt med detta under många år, så de nya föreskrifterna innebär inte några större förändringar för flertalet odlare. Dock har några nya krav tillkommit, till exempel att man ska skriva ner syftet med bekämpningen i sprutjournalen.

Syftet med integrerat växtskydd är att minska beroendet av kemiska växtskyddsmedel. Ledorden i IPM är Förebygg – Bevaka – Behovsanpassa – Följ upp. Genom att du tar med dig erfarenheterna från tidigare odlingssäsonger kan du följa upp och planera inför kommande säsonger och samtidigt utveckla ditt arbete med ett hållbart användande av kemiska växtskyddsmedel. Där kommer även nyttan med att dokumentera syftet med bekämpningen i sprutjournalen upp. I sprutjournalen kan dufölja upp och se vilket resultat behandlingen gav. När man tillämpar ett integrerat växtskydd ska man i första hand använda förebyggande metoder.

Metoder som ska prioriteras är:

 • växtföljd
   
 • odlingsteknik
   
 • sort- och växtmaterial
   
 • anpassad gödsling, kalkning, bevattning och dränering
   
 • användning av hygienåtgärder
   
 • åtgärder för att skydda nyttoorganismer och öka deras antal

 

Här hittar du mer information om IPM och de olika stegen i IPM-cirkeln.

 

Blanketter

 

Informationsblad

Informationsblad om kemisk bekämpning (pdf)

Länkar

Livsmedelsverket - Bekämpningsmedel

Jordbruksverket

Naturvårdsverket - Bekämpningsmedel

Hav- och vattenmyndigheten

Länsstyrelsen

Greppa näringen - Växtskydd

Folkhälsomyndigheten

Kemikalieinspektionen


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017