Badhus och bassängbad

Söderåsens miljöförbund ansvarar för tillsynen av bassängbad som är till för allmänheten eller som används av många människor.

Du som driver ett badhus eller ansvarar för skötseln av bassänger som används av allmänheten eller av många andra personer (till exempel i en bostadsrättsförening) ansvarar för att din anläggning har en god badvattenkvalitet och att det finns skriftliga rutiner för skötseln. Du ska ta prov på vattnet regelbundet och kontrollera doseringen av kemikalier till rengöringsanläggning för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens riktvärden uppfylls.

Bassängbad kan variera i utformning och hur de används. På senare år har det blivit vanligare med bassänger med temperaturer runt 32 grader, vilket ställer extra höga krav på hygien och skötsel. Den höga temperaturen i vattnet och luften gör att kemiska föroreningar kan bildas och mikroorganismer växa till.

Anmälan

Om du ska öppna en anläggning med bassängbad måste du anmäla detta till Söderåsens miljöförbund. Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar. Du ska göra en skriftlig anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar. Tillsammans med anmälan ska du skicka med en teknisk beskrivning av bassängen och en ritning över övriga utrymmen. Du hittar anmälningsblankett under "Blanketter". Vi tar ut en fast avgift för att behandla din anmälan. Därefter tar vi ut en årlig avgift för vår tillsyn. Här kan du läsa mer om våra avgifter

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan blir du skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

När du har en verksamhet ska du fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Detta kallas egenkontroll.

Egenkontrollen bör bland annat innehålla:

  • Kontinuerliga mätningar av vattenkvaliteten
     
  • Tillsyn av reningsanläggningarna
     
  • Kontroll av doseringen av desinfektionsmedel
     
  • Rutiner vid förorening

 

Blanketter

 

Länkar

Folkhälsomyndigheten - Bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad (pdf)

Söderåsens miljöförbund - Kemikalier

Söderåsens miljöförbund -Taxor


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017