Avveckla din verksamhet

Om du funderar på att lägga ner din verksamhet ska du kontakta oss på miljöförbundet. Planlösa avvecklingar riskerar att bli dyra och kan leda till miljöskador och framtida kostnader för nya fastighetsägare.

Vid en avveckling bör du alltid bedöma om lokalen, utrustningen eller marken behöver saneras. Du bör ha en avvecklingsplan för verksamheten. Detta gäller oavsett om det är hela verksamheten eller delar av en den som ska avvecklas.

En avvecklingsplan ska ta ställning till hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Vilka delar som ska avvecklas beror ofta på kommande verksamheter. I planen bör också framgå vem som har ansvar för olika delar av arbetet. Om verksamheten eller fastigheten är klassad som risk- eller branschklass 1 eller 2 enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) bör en undersökning av mark och byggnader göras.

Läs mer om MIFO-metodiken här

Arkiv och provtagningar

För de flesta räcker det med en så kallad fas 2 undersökning. Detta innebär att man efter noggranna arkivstudier gör mark- och grundvattenprovtagningar på de ställen där man misstänker att det kan finnas föroreningar, till exempel där man har hanterat och lagrat oljor, kemikalier, råvaror eller avfall. Dessa platser har ofta förändrats genom åren och därför ska man göra en arkivstudie eller intervjuer för att fastställa områdets historia. Andra platser som ska undersökas är exempelvis områden där förorenande processutrustning varit placerad. Det kan även bli aktuellt att undersöka byggnader och mark under byggnader.

Nödvändigt med redovisning

Om fastigheten ska säljas är det oftast nödvändigt att den är undersökt och resultaten ska granskas av tillsynsmyndigheten. När avvecklingen är avslutas ska du sammanställa en redovisning av de åtgärder som beskrivits i avvecklingsplanen. Avvecklingsplanen ska bland annat redovisa uppkomna rengöringsrester, avfallstyper, avfallsmängder, restprodukter och omhändertagande. Du ska även redovisa var eventuellt farligt avfall har transporteras.

Anmälan sanering

Du ska anmäla saneringen till miljöförbundet om saneringsåtgärderna riskerar att medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna, och denna risk inte bedöms som ringa. Läs mer om sanering av förorenade områden och byggnader här.

Avvecklingsplan

Detta bör beskrivas i avvecklingsplanen:

 • Omhändertagande av processutrustning inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor. Bör vara omfattande och redovisa alla processdelar.
   
 • Om det finns en energianläggning för produktion av processenergi ska man beskriva hur denna ska avvecklas och omhändertas. Till exempel tömning och rengöring av oljecisterner. 
   
 • Avveckling av processavloppssystem. Rengöring och eventuell stängning. Omhändertagande av eventuella reningsanläggningar och kemikalier och slam från dessa.
   
 • Omhändertagande av kemikalier och oljor. Vart ska restprodukter och farligt avfall sändas? Rengöring och/eller borttagande av tankar och distributionssystem. 
   
 • Omhändertagande av eventuell luftreningsutrustning samt rengöring av ventilation. 
   
 • Omhändertagande av tryckluftssystem, elsystem (exempelvis transformatorer).
   
 • Behov av rengöring/sanering av väggar, golv och tak. Beskrivning av hur detta ska göras.
   
 • Rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar. Rivningslov kan man behöva söka hos byggnadskontoret.

Sidan uppdaterad: 18 februari 2017