Avgifter och taxor

Regelverket i Sverige utgår från att tillsyn och prövning ska finansieras genom avgifter. Avgiften regleras av lagar och förordningar samt den taxa som kommunfullmäktige i respektive kommun fastställt. Samma taxa gäller i alla våra fem medlemskommuner.

Söderåsens miljöförbunds taxa har ändrats från den 1 januari 2017. Timkostnaden har räknats upp från 800 kr till 828 kr i timmen för alla taxor för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Timkostnaden för alla taxor enligt tillsyn och prövning enligt livsmedelslagstiftningen har räknats upp från 940 kr till 973 kr.

Fast årlig avgift

Verksamheter som får regelbunden tillsyn betalar en fast årlig avgift. Avgiften beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas i förskott. Den fasta avgiften ska motsvara den normala tillsynstiden över åren, något år blir det mer, ett annat år lite mindre tid. Ett företag som har stora brister och därmed behöver mer tid kan få betala för extra offentlig kontroll.

Handläggningsavgift

Vi tar ut en handläggningsavgift för prövning av anmälan, tillstånd och dispenser. Oftast är avgiften fast och beräknad på normal tid för ärendetypen. För en del ärendeslag, där tiden kan variera kraftigt, tar vi istället betalt per timme.

Timavgift

Timavgift tas ut för tillsyn och handläggning som inte omfattas av den fasta avgiften. Timavgiften betalas per påbörjad halvtimme och baseras på den faktiskt nedlagda tiden. Det handlar alltså inte bara om tid för tillsyn på plats utan också om tid för förberedelser, efterarbete och den tid som behövs för att begära in olika handlingar och kompletteringar. Avgiften faktureras i efterskott.