Så handlägger vi ditt ärende

Du måste skicka in din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startas. Här kan du läsa mer om vad som händer när du skickar in din anmälan.

Du ska göra anmälan senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Lämna in anmälan i två exemplar. När din anmälan har kommit in till miljöförbundet skickas ett exemplar för kännedom till länsstyrelsen.

Närboende och ägare till närliggande fastigheter samt andra myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse i saken ska också ges möjlighet att yttra sig i ärendet. De behöver få rimlig tid på sig att göra detta. Ofta sker även en inspektion på plats när vi har fått in en anmälan.

Vad ska finnas med i anmälan?

Söderåsens miljöförbunds uppgift är att bedöma om platsen och verksamheten är lämplig ur miljöskyddssynpunkt. För att kunna göra en riktig bedömning krävs att förbundet får in en så utförlig anmälan som möjligt för verksamheten. Enligt 25§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en anmälan innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Om miljöförbundet bedömer att det behövs ska anmälan även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. I anmälan ska det framgå hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler uppfylls.

De allmänna hänsynsreglerna

I miljöbalkens andra kapitel finns sju allmänna hänsynsregler. Vid alla situationer, händelser, verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöbalkens bestämmelser ska de allmänna hänsynsreglerna följas.

De allmänna hänsynsreglerna är:

 • Bevisbörderegeln - du som verksamhetsutövare ska kunna visa att verksamheten kan bedrivas på sätt som är godtagbart för miljön.
   
 • Kunskapskravet - du ska veta att verksamheten inte stör människors hälsa eller miljön.
   
 • Försiktighetsprincipen - vid risk för negativ påverkan är du skyldig att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.
   
 • Lokaliseringsprincipen - du ska välja den plats som är lämpligast för miljön.
   
 • Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - du ska hushålla med råvaror och energi.
   
 • Produktvalsprincipen - du ska välja de kemiska produkter och biotekniska organismer som är minst skadliga för miljön.
   
 • Skadeansvaret - skador ska avhjälpas, även sådana som orsakats tidigare.
   

Skriftligt beslut

När anmälningsärendet är utrett får du ett skriftligt beslut. Miljöförbundet kan om det behövs förelägga om försiktighetsåtgärder eller förbud. Om verksamheten påbörjas innan Söderåsens miljöförbund svarat på anmälan riskerar du att få ändra det som redan gjorts. Om du anlägger eller startar en anmälningspliktig verksamhet innan anmälan har gjorts kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift

Kostnader

Enligt taxa för Söderåsens miljöförbund ska timavgift tas ut för anmälan om miljöfarlig verksamhet. Efterföljande år kan du bli skyldig att betala en fast årlig tillsynsavgift. Avgiften varierar beroende på hur ditt företag är klassat.

Du hittar mer information om våra taxor och avgifter här.

 

Blanketter

 

Länkar

Miljöprövningsförordningen (2013:251)

Naturvårdsverket - Stöd i miljöarbetet

Naturvårdsverket - Branschfaktablad


Sidan uppdaterad: 18 februari 2017